Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2020-127: Zajištění finančních prostředků na realizaci projektu „EVL Údolí Jihlavy – obnova stepních a lesostepních biotopů v PR Dukovanský mlýn“ (31. výzva OPŽP) – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

ZK-05-2020-127.pdf

Číslo materiálu 127
Číslo jednací ZK-05-2020-127
Název Zajištění finančních prostředků na realizaci projektu „EVL Údolí Jihlavy – obnova stepních a lesostepních biotopů v PR Dukovanský mlýn“ (31. výzva OPŽP) – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Zpracoval J. Říčan, D. Švengrová
Předkládá M. Hyský
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o zajištění finančních prostředků na realizaci projektu „EVL Údolí Jihlavy – obnova stepních a lesostepních biotopů v PR Dukovanský mlýn“, který byl předložen do 31. výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (dále také jen „OPŽP“).

Rada kraje na svém jednání dne 11. 8. 2020 usnesením č. 1484/24/2020/RK rozhodla o předložení projektové žádosti „EVL Údolí Jihlavy – obnova stepních a lesostepních biotopů v PR Dukovanský mlýn“ dle materiálu RK-24-2020-63, př. 1 do 31. výzvy OPŽP s tím, že pokud nebude schváleno příslušné rozpočtové opatření, projekt nebude realizován. Projektová žádost byla do 31. výzvy OPŽP předložena dne 14. 8. 2020.

Předmětem projektu je péče a cílená podpora vzácných druhů, jejich biotopů a obnova cenných stanovišť přírodní rezervace Dukovanský mlýn, která je součástí evropsky významné lokality Údolí Jihlavy (k. ú. Dukovany, okres Třebíč). Navržená opatření jsou nestavebního a neinvestičního charakteru. Jedná se o asanační opatření v podobě redukce dřevin směřující k obnově stepních a lesostepních biotopů (t. j. druhově bohatého světlého lesa).

Celkové náklady na realizaci projektu se dle zpracované projektové dokumentace odhadují na cca 680  tis. Kč a je třeba zajistit jeho předfinancování a spolufinancování. Veškeré náklady projektu jsou způsobilými výdaji a dotace činí 100 % způsobilých výdajů.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) a Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „OŽPZ“) navrhují Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo z cizích zdrojů ve výši max. 680 tis. Kč na zvláštní účet projektu s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektu a pokud nebude převod schválen, projekt nebude realizován. Pokud nebude žádost k projektu schválena ze strany Státního fondu životního prostředí ČR a Ministerstva životního prostředí (poskytovatele dotace), projekt nebude realizován.

Stanoviska rada kraje

Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 11. 8. 2020 usnesením č. 1484/24/2020/RK doporučila navrhované usnesení („Rada kraje schvaluje znění projektové žádosti dle materiálu RK-24-2020-63, př. 1; znění pověření dle materiálu RK-24-2020-63, př. 2; prohlašuje skutečnosti uvedené v materiálech RK-24-2020-63, př. 3 a RK-24-2020-63, př. 4rozhoduje předložit projektovou žádost dle materiálu RK-24-2020-63, př. 1 do 31. výzvy Operačního programu Životní prostředí; doporučuje zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo cizích zdrojů ve výši max. 680 tis. Kč na zvláštní účet projektu s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektu a pokud nebude převod schválen, projekt nebude realizován.“).

Odbor ekonomický

Předložený projekt není uveden ve střednědobém výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2021 až 2023. Celkový rozpočet projektu je cca 680 tis. Kč, předpokládá se dotace ve výši 100 % způsobilých výdajů.

Grémium ředitele

Souhlasí s projektovým záměrem.

Návrh usnesení schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo cizích zdrojů ve výši max. 680 tis. Kč na zvláštní účet projektu s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektu a pokud nebude převod schválen, projekt nebude realizován.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje, Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 8. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz