Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2020-128: FOND VYSOČINY - návrh na navýšení finanční alokace programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření

ZK-05-2020-128.pdf

Číslo materiálu 128
Číslo jednací ZK-05-2020-128
Název FOND VYSOČINY - návrh na navýšení finanční alokace programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval L. Hrůza, D. Vichr
Předkládá P. Pacal
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o rozhodnutí o navýšení finanční alokace programu Fondu Vysočiny „ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020“ (dále jen program). Tento program je určen na podporu podnikatelů do 50 zaměstnanců prostřednictvím spolufinancování nákupu nových strojů a strojního zařízení nebo technického zhodnocení stávajících strojů a strojního zařízení, případně nákupu použitých strojů strojního zařízení včetně nákladů na dopravu, instalaci, uvedení zařízení do provozu a zaškolení obsluhy. Maximální dotace činí 150 000 Kč. Finanční alokace programu pro rok 2020 je 10 000 000 Kč. V řádném termínu od 15. 6. do 3. 7. 2020 bylo přijato 188 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 24 135 192 Kč. Z toho celkem 180 žádostí s finančním požadavkem 23 323 195 Kč vyhovuje administrativním podmínkám programu. Aktuálně probíhá vyhodnocení programu v řídícím výboru. Schválení konkrétních projektů k podpoře bude předloženo radě kraje nejpozději do konce září 2020.

V současné době se začínají pomalu projevovat dopady probíhající pandemie COVID – 19 (rostoucí nezaměstnanost apod.) a firmy v průmyslové výrobě a stavebnictví se tak dostávají pod tlak z hlediska zajištění jejich konkurenceschopnosti a flexibility v dalším období. To dokládá i navýšení zájmu o podporu v rámci programu o 70 % oproti roku 2019, kdy bylo podáno jen 111 žádostí. Finálně by mohlo dojít k nežádoucímu utlumení podnikatelských aktivit v kraji, zejména pak nutných investičních rozvojových záměrů podniků spojených s modernizací výrobního zařízení. K alespoň částečnému předejití tohoto negativního výhledu může Kraj Vysočina učinit další krok k upevnění vhodných podmínek pro podnikatelskou činnost na svém území, které podnikatelským subjektům umožní zachovat jejich schopnost přispívat k ekonomickému růstu a i nadále posilovat sociální soudržnost. Zastaralá podnikatelská infrastruktura a vysoké režijní náklady na její provoz představují dlouhodobě jednu z bariér pro zvyšování konkurenceschopnosti těchto podniků, což není v zájmu kraje zvláště v období očekávání další vlny pandemie se všemi negativními dopady, které může přinést.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) proto navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina umožnit podpořit všech 180 žádostí, které jsou v administrativním souladu s Výzvou programu a rozhodnout navýšit finanční alokaci programu „ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020“ o částku 13 323 195 Kč na celkovou alokaci 23 323 195 Kč s tím, že pro tento účel bude využito volných prostředků ve Fondu Vysočiny.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 25. 8. 2020 a usnesením č. 1589/25/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci Fondu Vysočiny.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření v rámci Fondu Vysočiny spočívající ve zvýšení § 2510 - Podpora podnikání o částku 13 323 195 Kč při současném snížení § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 13 323 195 Kč na realizaci programu „Rozvoj podnikatelů 2020“.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor regionálního rozvoje
Termín 8. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz