Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2020-129: FOND VYSOČINY – alokace pro rok 2021

ZK-05-2020-129.pdf, ZK-05-2020-129pr01.xls

Číslo materiálu 129
Číslo jednací ZK-05-2020-129
Název FOND VYSOČINY – alokace pro rok 2021
Zpracoval I. Fryšová, D. Vichr
Předkládá P. Pacal
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o materiál informující zastupitelstvo kraje o přípravě alokace FV a složení portfolia programů Fondu Vysočiny (dále jen „FV“) pro rok 2021.

Ve vazbě na Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny (dále i „Zásady FV“) zpracovaly odbory KrÚ (garanti programů) v termínu do 31. 5. 2020 návrhy na programy FV na rok 2021. Jedná se celkem o 40 programů v objemu 330 450 000 Kč. Přehled navrhovaných programů je obsahem materiálu ZK-05-2020-129, př. 1.

Dle Zásad FV může alokace FV pro daný rok činit max. 5,5 % předpokládaných daňových příjmů kraje. Dle predikce odboru ekonomického se přepokládané daňové příjmy pro rok 2021 vyvíjí doposud tak, že do návrhu rozpočtu kraje na rok 2021 bude do části „Dotační politika Kraje Vysočina – převod do Fondu Vysočiny“ zapracována částka 200 mil. Kč

Návrh řešení

Navrhované programy FV pokrývají v podstatě všechny tematické oblasti uváděné ve Strategii rozvoje Kraje Vysočina a řeší jak podporu investičních projektů, tak i spolufinancování vybraných provozních nákladů pro nejrůznější typy žadatelů. Vzhledem k počtu navrhovaných programů (resp. jejich objemu) a předpokládané alokaci Fondu Vysočiny (200 mil. Kč) bude nezbytné zredukovat programy Fondu Vysočiny pro rok 2021 z pohledu jejich potřebnosti, rozsahu a finanční síly potenciálních příjemců atp.

Souhrnný dokument konceptů věcného zaměření programů FV na následující rok ve formě materiálu na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina musí být dle Zásad FV předložen nejpozději na jednání, na kterém bude schvalován rozpočet Kraje Vysočina na následující rok (v předchozích letech se vždy jednalo o prosincové ZK).

Výběr konkrétních programů na rok 2021 bude ale třeba učinit co nejdříve (ideálně do konce října 2020) i vzhledem k tomu, aby první programy mohly být kvalitně připraveny do formy „Výzvy k předkládání projektů“ a mohlo dojít k jejich vyhlášení již na prosincovém ZK po schválení rozpočtu kraje.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 25. 8. 2020 a usnesením č. 1598/25/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí. Finanční prostředky ve výši 200 mil. Kč budou zapracovány do návrhu rozpočtu kraje na rok 2021, do části Dotační politika Kraje Vysočina – převod do Fondu Vysočiny.

Návrh usnesení bere na vědomí

informace uvedené v materiálu ZK-05-2020-129.

Odpovědnost P. Pacal, Odbor regionálního rozvoje
Termín 8. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz