Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2020-131: FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

ZK-05-2020-131.pdf, ZK-05-2020-131pr01.pdf , ZK-05-2020-131pr02.pdf

Číslo materiálu 131
Číslo jednací ZK-05-2020-131
Název FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval L. Hrůza, D. Vichr
Předkládá P. Pacal
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o návrh na přidělení dotací obcím v rámci programu Obnova venkova Vysočiny (dále také jen „OVV“) pro rok 2020, které aktuálně podaly žádost.

V souladu se schválenou výzvou programu OVV probíhal pro rok 2020 v termínu od 1. února 2020 do 26. června 2020 sběr žádostí. V průběhu června bylo přijato dalších 384 žádostí, všechny žádosti jsou v administrativním souladu s výzvou programu. Celkové požadavky na dotaci u těchto žádostí jsou ve výši 47 770 778 Kč.

Ve výzvě programu je stanoveno, že dotaci obdrží každá obec, která bude v administrativním souladu s výzvou. Maximální požadovaná dotace může činit až 127 tis. Kč. Ve  Fondu Vysočiny je pro tento účel vyčleněno celkem 89 mil. Kč.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) nyní předkládá zastupitelstvu kraje (dále jen „ZK“) návrh na přidělení dotací u těchto 384 obcí, které podaly žádost, a to v souhrnné výši 47 770 778 Kč. Předchozí zastupitelstva kraje již schválila dotaci 276 obcím ve výši 34 552 775 Kč. Celkem bude v rámci programu přidělena dotace 660 obcím v celkové částce 82 323 553 Kč. 44 obcí žádost nepodalo.

ORR navrhuje ZK schválit přidělení dotací v rámci programu OVV 2020 jednotlivým žadatelům dle seznamu, který je obsahem materiálu ZK-05-2020-131, př. 1 a uzavřít s nimi veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2020-131, př. 2.

Dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., zákon o krajích, ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací obcím z rozpočtu kraje a kontrola jejich využití.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 25. 8. 2020 a usnesením č. 1590/25/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu Obnova venkova Vysočiny 2020 (ORJ 9000000010) činí 54 447 225 Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z programu Obnova venkova Vysočiny 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2020-131, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-05-2020-131, př. 2.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz