Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2020-135: Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

ZK-05-2020-135.pdf, ZK-05-2020-135pr01.docx , ZK-05-2020-135pr02.doc , ZK-05-2020-135pr03.doc

Číslo materiálu 135
Číslo jednací ZK-05-2020-135
Název Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
Zpracoval P. Průža, M. Zapletal, L. Svoboda
Předkládá P. Pacal
Počet příloh 3
Popis problému

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále též pořizovatel) předkládá návrh Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (dále jen návrh Aktualizace č. 4 ZÚR KrV) k jejich vydání, jako opatření obecné povahy ve smyslu ust. § 41 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) ve znění pozdějších předpisů.

Aktualizace č. 4 ZÚR KrV je pořizována v souladu s § 42 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, na základě schválené zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje a jedná se tedy o celkovou aktualizaci této dokumentace.

Obsahem Aktualizace č. 4 ZÚR KrV je zejména:

  1. Vymezení zastavitelné plochy pro rozšíření jaderné elektrárny Dukovany,
  2. revize záměrů na dopravní infrastruktuře, jedná se především o vypuštění koridorů homogenizací stávajících tahů komunikací na již realizovaných úsecích,
  3. zapracování plánu nadmístního územního systému ekologické stability (ÚSES) na celém území kraje s výjimkou CHKO, rozšíření koridorů pro biokoridory, náprava věcných chyb ve vymezení, vypuštění institutu veřejně prospěšných opatření, přeformulovaní podmínek využití v plochách a koridorech pro ÚSES,
  4. aktualizace záměrů technické infrastruktury: doplnění záměrů 110 kV (E.ON), drobné úpravy (ztotožnění osy koridoru se stávajícím vedením) koridorů 400 kV,
  5. aktualizace priorit územního plánování Kraje Vysočina pro zajištění udržitelného rozvoje území,
  6. aktualizace rozvojových os a oblastí: vymezení rozvojové osy Česká Bělá – Chotěboř – Ždírec nad Doubravou, vymezení rozvojové oblasti Moravské Budějovice,
  7. aktualizace specifických oblastí: vymezení specifické oblasti v ORP Bystřice nad Pernštejnem, vymezení specifické oblasti Jemnice, Nové Syrovice.

Pořízení Aktualizace č. 4 ZÚR KrV navazuje na rozhodnutí Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0338/04/2016/ZK ze dne 21. 6. 2016 o schválení Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Vlastní proces pořízení Aktualizace č. 4 ZÚR KrV, je popsán v příloze ZK-05-2020-135, př. 1 - Důvodová zpráva.

Krajský úřad předkládá Zastupitelstvu Kraje Vysočina návrh na vydání Aktualizace č. 4 ZÚR KrV s jejím odůvodněním. Zastupitelstvo kraje si před vydáním Aktualizace č. 4 ZÚR KrV ověří, zda-li není v rozporu s PÚR, se stanovisky dotčených orgánů nebo výsledkem řešení rozporu a se stanoviskem Ministerstva pro místní rozvoj. Zastupitelstvo kraje také rozhoduje o námitkách a bere na vědomí zohlednění připomínek uplatněných v rámci procesu pořízení Aktualizace č. 4 ZÚR KrV.

Označení příloh s předkládanými materiály:

ZK-05-2020-135, př. 1 – Důvodová zpráva

ZK-05-2020-135, př. 2 – Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

ZK-05-2020-135, př. 3 – Rozhodnutí o námitkách k Aktualizaci č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Postup procesu vydání Aktualizace č. 4 ZÚR KrV se řídí stavebním zákonem. V přílohách 1, 2 a 3 pořizovatel předkládá materiály potřebné pro vydání Aktualizace č. 4 ZÚR KrV. Pořizovatel přezkoumal soulad Aktualizace č. 4 ZÚR KrV s PÚR, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Ministerstva pro místní rozvoj (ZK-05-2020-135, př. 2 – Textová část odůvodnění Aktualizace č. 4 ZÚR KrV příloha č. 2) a potvrzuje, že Aktualizace č. 4 ZÚR KrV není v rozporu s těmito dokumenty.

V rámci veřejného projednání bylo uplatněno 7 námitek. Zastupitelstvo kraje tak rozhodne o uplatněných námitkách. Vlastní námitky a návrh rozhodnutí o námitkách jsou uvedeny v materiálu ZK-05-2020-135, př. 3.

Zastupitelstvo kraje vezme na vědomí zohlednění uplatněných připomínek. Seznam připomínek, jejich obsah a návrh na jejich zohlednění je uveden v materiálu ZK-05-2020-135, př. 2 – Textová část odůvodnění Aktualizace č. 4 ZÚR KrV – příloha č. 2 až 4.

Zastupitelstvo kraje vydá Aktualizaci č. 4 ZÚR KrV, jako opatření obecné povahy. Obsah Aktualizaci č. 4 ZÚR KrV včetně adresáře s umístěním dokumentace je uveden v materiálu ZK-05-2020-135, př. 2.

Zastupitelstvo kraje uloží pořizovateli úkoly, které souvisejí s dokončením pořizovatelské činnosti.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 25. 8. 2020 a usnesením č. 1537/25/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina

Pořizovatel předložil materiál na jednání Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 24. 8. 2020.

Návrh usnesení bere na vědomí
rozhoduje

o řešení námitek dle materiálu ZK-05-2020-135, př. 3;

vydává

Aktualizaci č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, podle ust. § 7 odst. 2 písm. a) a podle ust. § 36 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, formou opatření obecné povahy, dle materiálu ZK-05-2020-135, př. 2;

ukládá

odboru ÚPSŘ zajištění vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina po provedené aktualizaci.

Odpovědnost Odbor územního plánování a stavebního řádu
Termín 9. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz