Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2020-139: Návrh na dofinancování provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje a podpora mobilní specializované paliativní péče - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci

ZK-05-2020-139.pdf, ZK-05-2020-139pr01.xlsx , ZK-05-2020-139pr02.xlsx , ZK-05-2020-139pr03.pdf

Číslo materiálu 139
Číslo jednací ZK-05-2020-139
Název Návrh na dofinancování provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje a podpora mobilní specializované paliativní péče - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
Zpracoval J. Bína, M. Havelková, T. Homolková, P. Švanda, O. Tvarůžková
Předkládá P. Franěk
Počet příloh 3
Popis problému

Předkládaný návrh se zabývá dofinancováním provozních nákladů poskytovatelům sociálních služeb a podporou mobilní specializované paliativní péče na rok 2020. 

Kraj financuje sociální služby prostřednictvím vyrovnávací platby jako služby v obecném hospodářském zájmu. Na vyrovnávací platbě se podílí kraj vlastními prostředky a prostředky z dotace MPSV, obce, popřípadě některé státní orgány.

Na zasedání zastupitelstva kraje byla usnesením č. 0050/01/2020/ZK a 0310/04/2020/ZK rozdělena dotace na sociální služby poskytnutá ze státního rozpočtu ve výši 932 662 821 Kč a dále z části prostředků z rozpočtu kraje ve výši 53 940 000 Kč pro nestátní neziskové organizace a organizace jiných zřizovatelů s tím, že zbývající prostředky jsou ponechány jako rezerva pro řešení případných nedostatků ve financování sociálních služeb.

Materiál řeší dofinancování služeb pro zdravotně znevýhodněné či služby pomáhající řešit jiné sociálně znevýhodňující situace, u nichž nebyly dostatečně financovány náklady na provoz. Příčinou této situace je skutečnost, že při navýšení kapacit sociálních služeb v kraji o nová lůžka v Pacově, Havlíčkově Brodě, Třebíči a v Telči v souběhu s růstem mzdových i jiných nákladů byly prostředky schválené ve státním rozpočtu nedostatečné k financování tohoto vývoje.

Objem finančních prostředků potřebný k pokrytí dotací pro zajištění poskytování sociálních služeb NNO a obecních zařízení činí 11 079 000 Kč. Mezi jednotlivé poskytovatele sociálních služeb bude částka rozdělena dle materiálu ZK-05-2020-139, př. 1. Rozdělení výše uvedených prostředků se řídí Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2020 ze dne 10. 9. 2019 č. 07/19 a Výzvou k podávání žádostí o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu. 

Materiál dále řeší poskytnutí dotace pro služby, které se zabývají poskytováním mobilní specializované paliativní péče. Odbor sociálních věcí obdržel individuální žádosti na poskytnutí dotací od šesti poskytovatelů, kteří zmíněné služby v kraji zajišťují a úhrady ze zdravotního pojištění nepokrývají náklady na péči o jejich klienty. Přehled poskytovatelů, požadovaných finančních částek a návrh na poskytnutí dotace ve výši 8 110 000 Kč je uveden v materiálu ZK-05-2020-139, př. 2. Poskytovatelé žádají o podporu výše uvedené služby pro klienty, u nichž nebyla péče dofinancována z prostředků kraje jiným způsobem. Dofinancování je potřebné z důvodu neustále se navyšujícího počtu klientů a zajištění udržitelnosti personálního zabezpečení (zvyšující se náklady na mzdová ohodnocení).

Mobilní specializovaná paliativní péče je terénní služba poskytovaná v domácím nebo náhradním sociálním prostředí v kontinuálním režimu tzv. domácí hospitalizace (24/7) a je určena nevyléčitelně nemocným lidem, u kterých byla ukončena léčba vedoucí k vyléčení. Je poskytována prostřednictvím multidisciplinárního týmu, který tvoří lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, koordinátor, pracovník zajišťující psychoterapeutickou podporu, pracovník zajišťující spirituální podporu a další odborníci dle potřeby. Zabezpečení lékařské pomoci je podpořeno větším zapojením zdravotních sester a umožňuje předcházet hospitalizacím, které nejsou ze zdravotního hlediska úplně nezbytné a s terénní podporou mohou pacienti strávit poslední část života ve svém přirozeném prostředí.

Vzhledem k tomu, že na kapitole Sociální věci zbývá částka 5 471 000 Kč, navrhujeme schválit rozpočtové opatření, kterým bude navýšena kapitola Sociální věci o částku 13 718 000 Kč při použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva.

Návrh řešení

Vzhledem k potřebě zajištění provozních prostředků pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje, navrhujeme schválit navýšení příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje, ve výši 11 079 000 Kč dle materiálu ZK-05-2020-139, př. 1 a dále schválit poskytnutí dotace pro poskytovatele mobilní paliativní péče ve výši 8 110 000 Kč dle materiálu ZK-05-2020-139, př. 2 a uzavřít smlouvy a dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2020-139, př. 3. Dále navrhujeme schválit rozpočtové opatření, kterým bude navýšena kapitola Sociální věci o částku 13 718 000 Kč při použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 1. 9. 2020 a usnesením č. 1636/26/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva činí 71 489 tis. Kč.

Odbor regionálního rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace – ID:ZZ02764.

Návrh usnesení si vyhrazuje

rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 13 718  000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 13 718 000 Kč;

rozhoduje
Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 30. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz