Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2020-14: FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu

ZK-05-2020-14.pdf, ZK-05-2020-14pr01.pdf , ZK-05-2020-14pr02.doc , ZK-05-2020-14pr03.pdf

Číslo materiálu 14
Číslo jednací ZK-05-2020-14
Název FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
Zpracoval P. Pavlinec
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 3
Popis problému

Usnesením č. 0256/04/2019/ZK bylo rozhodnuto o podpoře projektů předložených v rámci Programu Informační a komunikační technologie 2019. Jedním ze schválených projektů byl projekt Obce Okarec, evidenční číslo FV02726.0146 - „OS Okarec, přívod do obce“. Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána 18. 7. 2019 (příloha ZK-05-2020-14, př. 3). Paní starostka Obce Okarec, Jitka Havránková, se dne 3. 8. 2020 obrátila na Kraj Vysočina s žádostí o změnu projektu, spočívající v prodloužení termínu realizace projektu do 15. 11. 2020 a termínu na předložení závěrečné zprávy do 15. 12. 2020, a to z důvodů uvedených v materiálu ZK-05-2020-14, př. 1. Tato změna, která je vyvolána objektivními důvody, by nijak neovlivnila hodnocení projektu. Projekt je zaevidován v systému eDotace – ID FV02726.0146.

Návrh řešení

Vzhledem k tomu, že žádost byla podána včas (tj, před termínem vypršení lhůty pro realizaci projektu dle uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace) a průběh pandemie COVID-19 ovlivnil plánovaný harmonogram realizace této akce, navrhuje odbor informatiky vyhovět žádosti a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2020-14, př. 2.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 25. 8. 2020 a usnesením č. 1500/25/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2020-14, př. 2.

Odpovědnost rada kraje (8. 9. 2020), Odbor informatiky (31. 12. 2020)
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz