Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2020-19: Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace a zápůjčka na pořízení nového ultrazvukového přístroje pro gynekologickou ambulanci Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace

ZK-05-2020-19.pdf, ZK-05-2020-19pr01.pdf , ZK-05-2020-19pr02.docx , ZK-05-2020-19pr03.pdf

Číslo materiálu 19
Číslo jednací ZK-05-2020-19
Název Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace a zápůjčka na pořízení nového ultrazvukového přístroje pro gynekologickou ambulanci Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Krylová, K. Vlčková
Předkládá V. Novotný
Počet příloh 3
Popis problému

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, (dále také „nemocnice“) se obrátila na zřizovatele s žádostí o souhlas s obměnou ultrazvukového přístroje (dále také „ultrazvuk“) pro gynekologickou ambulanci a o pomoc s jeho financováním dle materiálu ZK-05-2020-19, př. 1.

Současný ultrazvukový přístroj byl pořízen 6. 10. 2009 a dne 17. 4. 2020 došlo k poruše ovládání numerické klávesnice přístroje. Servisním technikem autorizovaného servisu byla zjištěna závada na základní desce. Vzhledem ke stáří přístroje a ukončené servisní podpoře je velice obtížné sehnat potřebné díly. Dle doporučení servisního technika je oprava nerentabilní. V současné chvíli nemá nemocnice zajištěno finanční krytí pro řešení této havárie.

Nemocnice předložila odboru zdravotnictví žádost o pomoc s financováním pořízení nového ultrazvuku, a to formou dotace ve výši 30% a dále pak zápůjčky ve výši 30% z předpokládané pořizovací ceny přístroje. Dle předběžných nabídek se pořizovací cena pohybuje okolo 1 999 000 Kč. Zbývající část výdajů ve výši 40 % z předpokládané pořizovací ceny bude hradit nemocnice z vlastních zdrojů.

Dle žádosti nemocnice je navrhováno schválit dotaci pro nemocnici na financování nového ultrazvuku ve výši 599 700 Kč a smlouvu o zápůjčce pro nemocnici na financování nového ultrazvuku ve výši 599 700 Kč dle materiálu ZK-05-2020-19, př. 2.

Návrh řešení

Na základě předložené žádosti nemocnice navrhl odbor zdravotnictví radě kraje:

  • souhlasit s obměnou ultrazvuku pro gynekologické ambulanci nemocnice;
  • schválit poskytnutí investičního příspěvku pro nemocnici ve výši 599 700 Kč na úhradu 30% z předpokládané pořizovací ceny nového ultrazvuku;
  • doporučit zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí zápůjčky pro nemocnici na financování nového ultrazvuku ve výši 599 700 Kč na úhradu 30% z předpokládané pořizovací ceny nového ultrazvuku.

Finanční prostředky budou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.

Kontrola využití příspěvku bude provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V případě zjištění neoprávněného využití příspěvku bude organizaci v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložen odvod do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně.

Organizace je dále povinna v případě, že nebude příspěvek využit v plné výši, zaslat nevyčerpané prostředky zpět na zřizovatelem předem určený bankovní účet kraje.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 9. 6. 2020 a usnesením č. 1080/19/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Odbor regionálního rozvoje

Zápůjčka byla zaevidována v systému eDotace – ID dotace: O02978

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí 30 % z celkových výdajů spojených s pořízením nového ultrazvukového přístroje pro gynekologickou ambulanci ve výši 599 700 Kč dle materiálu ZK-05-2020-19, př. 2;

schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 599 700 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 599 700 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na financování výdajů spojených s pořízením nového ultrazvukového přístroje pro gynekologickou ambulanci.

Odpovědnost rada kraje, Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Termín 8. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz