Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2020-20: Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace a zápůjčka na pořízení nového SPECT/CT přístroje pro Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

ZK-05-2020-20.pdf, ZK-05-2020-20pr01.pdf , ZK-05-2020-20pr02.docx , ZK-05-2020-20pr03.pdf

Číslo materiálu 20
Číslo jednací ZK-05-2020-20
Název Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace a zápůjčka na pořízení nového SPECT/CT přístroje pro Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Zpracoval L. Charvátová, M. Krylová, K. Vlčková
Předkládá V. Novotný
Počet příloh 3
Popis problému

Rada kraje usnesením č. 1612/28/2019/RK schválila střednědobé výhledy rozpočtů (plán nákladů a výnosů) na období 2020-2022 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina a zařazení akcí nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina do Zásobníku akcí, jejichž součástí byla i akce pořízení SPECT/CT pro Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, (dále také „nemocnice“). Nemocnice se obrátila na zřizovatele s žádostí o souhlas s pořízením nového hybridního SPECT/CT přístroje (dále také „SPECT/CT“) pro Oddělení nukleární medicíny nemocnice a o pomoc s jeho financováním dle materiálu ZK-05-2020-20, př. 1.

Současný SPECT/CT přístroj byl pořízen v roce 2002 a je již za hranicí životnosti. Je velice nákladné a obtížné zajišťovat servis na tato zařízení a je poměrně značný problém s náhradními díly.

Nemocnice předložila odboru zdravotnictví žádost o pomoc s financováním pořízení nového SPECT/CT, a to formou dotace ve výši 30% a dále zápůjčky ve výši 40% z předpokládané pořizovací ceny přístroje. Dle průzkumu trhu se pořizovací cena pohybuje okolo 25 000 000 Kč. Zbývající část předpokládaných výdajů ve výši 30 % z předpokládané pořizovací ceny bude hradit nemocnice z vlastních zdrojů.

Dle žádosti nemocnice je navrhováno schválit dotaci pro nemocnici na financování nového SPECT/CT ve výši 7 500 000 Kč a smlouvu o zápůjčce pro nemocnici na financování nového SPECT/CT ve výši 10 000 000 Kč dle materiálu ZK-05-2020-20, př. 2.

Návrh řešení

Na základě předložené žádosti nemocnice navrhl odbor zdravotnictví radě kraje:

  • souhlasit s obměnou SPECT/CT pro Oddělení nukleární medicíny nemocnice;
  • schválit poskytnutí investičního příspěvku v maximální výši 7 500 000 Kč na úhradu 30% z předpokládané pořizovací ceny nového SPECT/CT;
  • doporučit zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí zápůjčky pro nemocnici na financování nového SPECT/CT v maximální výši 10 000 000 Kč na úhradu 40% z předpokládané pořizovací ceny nového SPECT/CT.

Finanční prostředky budou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.

Kontrola využití příspěvku bude provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V případě zjištění neoprávněného využití příspěvku bude organizaci v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložen odvod do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně.

Organizace je dále povinna v případě, že nebude příspěvek využit v plné výši, zaslat nevyčerpané prostředky zpět na zřizovatelem předem určený bankovní účet kraje.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 25. 8. 2020 a usnesením č. 1510/25/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Odbor regionálního rozvoje

Zápůjčka byla zaevidována v systému eDotace – ID dotace: O02987 (příloha č. 3 tohoto materiálu).

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí 40 % z celkových výdajů spojených s pořízením nového přístroje SPECT/CT pro Oddělení nukleární medicíny v maximální výši 10 000 000 Kč dle materiálu ZK-05-2020-20, př. 2;

schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 10 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 10 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, na financování výdajů spojených s pořízením nového přístroje SPECT/CT na Oddělení nukleární medicíny.

Odpovědnost rada kraje (8. 9. 2020), Odbor ekonomický (11. 12. 2020), Odbor zdravotnictví (11. 12. 2020), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (11. 12. 2020)
Termín 11. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz