Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2020-21: FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu PODPORA ZAJIŠTĚNÍ STOMATOLOGICKÉ PÉČE 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření

ZK-05-2020-21.pdf, ZK-05-2020-21pr01.pdf , ZK-05-2020-21pr02.pdf

Číslo materiálu 21
Číslo jednací ZK-05-2020-21
Název FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu PODPORA ZAJIŠTĚNÍ STOMATOLOGICKÉ PÉČE 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval L. Charvátová, D. Talpa
Předkládá V. Novotný
Počet příloh 2
Popis problému

Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 12. 2019 usnesením č. 0573/07/2019/ZK vyhlásilo Program PODPORA ZAJIŠTĚNÍ STOMATOLOGICÉ PÉČE 2020. Tento program má podpořit zajištění dostupnosti zubní péče pro obyvatele Kraje Vysočina.

Účelem programu je zajistit dostupnost primární ambulantní zdravotní péče v oboru zubní lékařství u registrujících poskytovatelů zdravotních služeb v malých obcích na území Kraje Vysočina. V těchto obcích je mnohdy zdravotní péče zajištěna nedostatečně nebo hrozí, že zdravotní péče přestane být poskytována zcela. Program je určen pro obce či svazky obcí na území Kraje Vysočina. Program si klade za cíl získat nové poskytovatele zdravotních služeb nebo navazující poskytovatele zdravotních služeb na území dané obce nebo sdružení obcí prostřednictvím spolufinancování vybavení ordinace s maximální podporou 300 000 Kč na jeden projekt. Výše podpory se odvíjí od počtu obyvatel žadatele.

Do dnešního dne byly doručeny tři žádosti o poskytnutí dotace z tohoto programu s celkovým finančním požadavkem 800 000 Kč. Po kontrole administrativního souladu žádostí se všemi podmínkami uvedenými ve výzvě jsou žádosti doporučeny k poskytnutí podpory.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví po kontrole administrativního souladu žádosti s výzvou doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2020-21, př. 1 a rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli o dotaci dle materiálu ZK-05-2020-21, př. 2.

Dle ustanovení § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 200 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým a právnickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí, nejedná-li se o účelové dotace z prostředků státního rozpočtu.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 25. 8. 2020 a usnesením č. 1513/25/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu Podpora zajištění stomatologické péče 2020 (ORJ 5000000001) činí 1 500 000 Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z programu PODPORA ZAJIŠTĚNÍ STOMATOLOGICKÉ PÉČE 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2020-21, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-05-2020-21, př. 2.
Odpovědnost rada kraje (8. 9. 2020), Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020)
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz