Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2020-23: Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob za Kraj Vysočina za rok 2019

ZK-05-2020-23.pdf

Číslo materiálu 23
Číslo jednací ZK-05-2020-23
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob za Kraj Vysočina za rok 2019
Zpracoval J. Kopecká
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší zapracování vyčíslené daně z příjmů právnických osob za Kraj Vysočina za rok 2019 do rozpočtu kraje na rok 2020.

Kraje stejně jako ostatní právnické osoby podávají daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob. Podle § 3, odst. 1, písm. a) zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, je daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušný kraj, daňovým příjmem rozpočtu kraje. Kraj Vysočina podal přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019 v souladu se zákonem k 30. 6. 2020. Vyčíslená výše této daně činila 33 813 350 Kč. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020 byla daňová povinnost kraje za rok 2019 schválena ve výši 30 000 000 Kč.

Návrh řešení

Odbor ekonomický navrhuje provést rozpočtové opatření, kterým je třeba zapracovat do rozpočtu kraje na rok 2020 rozdíl mezi vyčíslenou a schválenou daní z příjmů právnických osob za Kraj Vysočina za rok 2019 ve výši 3 813 350 Kč. Na základě výše uvedeného se navrhuje schválit zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o částku 3 813 350 Kč. Tím dojde k souladu rozpočtových příjmů a výdajů kraje se skutečností.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 14. 7. 2020 a usnesením č. 1296/22/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 1123 - Daň z příjmů právnických osob za kraje) a výdajů (kapitola Ostatní finanční operace, §  6399 - Ostatní finanční operace) rozpočtu kraje o částku 3 813 350 Kč.

Odpovědnost Odbor ekonomický
Termín 30. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz