Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2020-40: Darování pozemků v k.ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí

ZK-05-2020-40.pdf, ZK-05-2020-40pr01.pdf , ZK-05-2020-40pr02.doc

Číslo materiálu 40
Číslo jednací ZK-05-2020-40
Název Darování pozemků v k.ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Město Velké Meziříčí požádalo Kraj Vysočina o darování pozemků par. č. 1099/4 zahrada o  výměře 4 m2 a  par. č. 1099/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 24 m2 v k.ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí.  Pozemky jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina a hospodaří s nimi Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Pozemky par. č. 1099/4 zahrada o výměře 4 m2 a  par. č. 1099/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 24 m2 v  k.ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí nejsou zastavěné silniční komunikací III. třídy, ale tvoří veřejné prostranství, proto  je odbor majetkový navrhuje převést darem do vlastnictví města Velké Meziříčí.

Návrh řešení

Odbor majetkový  navrhuje převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina městu Velké Meziřičí pozemky par. č. 1099/4 zahrada o výměře 4 m2 a  par. č. 1099/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 24 m2 v k.ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí.

Záměr darování těchto pozemků byl zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina po zákonem stanovenou dobu. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - č. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.

Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemky par. č. 1099/4 zahrada o výměře 4 m2 a  par. č. 1099/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 24 m2 v k.ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí a schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 22. 6. 2020 a usnesením č. 1184/20/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

souhlasí s darováním pozemků dle tohoto materiálu městu Velké Meziříčí.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

souhlasí s darováním pozemků dle tohoto materiálu městu Velké Meziříčí.

Návrh usnesení rozhoduje

převést darem pozemky par. č. 1099/4 zahrada o výměře 4 m2 a  par. č. 1099/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 24 m2 v k.ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;

schvaluje

Dodatek č. 2071 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-40, př. 2.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 3. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz