Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2020-93: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí dotace Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci

ZK-05-2020-93.pdf, ZK-05-2020-93pr01.pdf , ZK-05-2020-93pr02.pdf , ZK-05-2020-93pr03.pdf

Číslo materiálu 93
Číslo jednací ZK-05-2020-93
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí dotace Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci
Zpracoval I. Strnadová, V. Švarcová
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o návrh na poskytnutí dotace ve výši 500 000 Kč Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci na výměnu rákosové krytiny na objektu v Africké vesnici Matongo. Součástí materiálu je i návrh na provedení rozpočtového opatření.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina svým usnesením č. 0463/05/2015/ZK ze dne 8. 9. 2015 rozhodlo uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava, které je součástí materiálu ZK-05-2020-93, př. 3 (dále jen „Memorandum“). Na svém zasedání dne 16. 6. 2020 usnesením č. 0307/04/2020/ZK rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina uzavřít dodatek č. 1 k Memorandu, kterým se prodlužuje trvání spolupráce vymezené Memorandem do 12. 12. 2025. Dodatek k Memorandu schválilo také Statutární město Jihlava na svém zasedání dne 23. 6. 2020. Předmětem Memoranda je deklarace dlouhodobé vzájemné propagace a oboustranné podpory činnosti dvou návštěvnicky atraktivních organizací se sídlem v krajském městě, kterými jsou Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace zřizovaná Krajem Vysočina a Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace zřizovaná Statutárním městem Jihlava.

V souladu s uzavřeným Memorandem podala Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace žádost o poskytnutí dotace (ZK-05-2020-93, př. 1) ve výši 500 000 Kč na výměnu rákosové krytiny na objektu v Africké vesnici Matongo. Žádost o dotaci ze dne 8. 6. 2020 byla podána se všemi zákonnými náležitostmi.

Africká vesnice Matongo byla vybudována v roce 2004 a tvoří prostor pro konání nejrůznějších akcí určených pro návštěvníky. Střešní krytina z přírodního materiálu, kterou jsou pokryty objekty, nevyhovuje zdejším klimatickým podmínkám a postupem času přestala plnit svoji základní funkci. Přírodní materiál se rozpadá a střešní plášť nechrání objekty proti zatékání a úniku tepla. Proto se zoologická zahrada rozhodla pro výměnu střešní krytiny na jednotlivých objektech Africké vesnice Matongo. Realizace výměny střešní krytiny probíhá od roku 2018. V letošním roce, z důvodu krizových opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19, došlo u zoologické zahrady k výpadku značných příjmů ze vstupného. Z tohoto důvodu se rozhodlo vedení zoologické zahrady pro podání žádosti o mimořádnou dotaci v rámci Memoranda, kterou by využili právě na výměnu střešní krytiny dalšího objektu Africké vesnice Matongo (ubikace pro kozy kamerunské). Všechny dosud provedené i plánované výměny krytiny jsou na objektech, ve kterých se celoročně temperuje teplota a výměna krytiny tak přispívá zároveň k úspoře prostředků na energii. Předpokládaná realizace výměny střešní krytiny je žadatelem naplánována v období září až listopad 2020.

Recipročně žádá Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace o poskytnutí dotace ve výši 500 000 Kč od Statutárního města Jihlava na dokončení obnovy zvukové aparatury a na propagaci divadla.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 500 000 Kč Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci, se sídlem: Březinovy sady 5642/10, 586 01 Jihlava, IČO: 00404454 na výměnu rákosové krytiny na objektu v Africké vesnici Matongo dle materiálu ZK-05-2020-93, př. 2; schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 14. 7. 2020 a usnesením č. 1291/22/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor sekretariátu hejtmana

Souhlasí s navrhovanou publicitou.

Odbor regionálního rozvoje

Dotace byla zaevidována v systému eDotace ID O O02983.0001.

Odbor ekonomický

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva činí 71 489 tis. Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci, Březinovy sady 5642/10, 586 01 Jihlava, IČO: 00404454, dotaci ve výši 500 000 Kč dle materiálu ZK-05-2020-93, př. 2;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2020-93, př. 2;
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč na poskytnutí dotace.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz