Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2020-95: Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí sedmé splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu "Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel" od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace

ZK-05-2020-95.pdf, ZK-05-2020-95pr01.xls

Číslo materiálu 95
Číslo jednací ZK-05-2020-95
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí sedmé splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu "Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel" od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
Zpracoval V. Švarcová, Z. Vondráková
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o provedení rozpočtového opatření v souvislosti s přijetím sedmé splátky zápůjčky od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace (dále jen „Vysočina Tourism“), která byla poskytnuta organizaci na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ (dále jen „Památky žijí“).

Vysočina Tourism realizuje uvedený projekt v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020, přičemž celkové náklady projektu jsou plánovány ve výši 5 814 180 Kč. Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 0488/05/2016/ZK ze dne 13. 9. 2016 vzalo na vědomí informace o připravovaném projektu „Památky žijí“ a schválilo závazek kraje na předfinancování projektu poskytnutím zápůjčky včetně závazku na krytí finanční spoluúčasti organizace ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu z rozpočtu kraje. V souvislosti s výše uvedeným rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č.0495/06/2017/ZK ze dne 7. 11. 2017 o uzavření Smlouvy o zápůjčce ve výši 5 814 180 Kč na krytí výdajů na realizaci projektu „Památky žijí“.

V souladu se smlouvou vrátila Vysočina Tourism dne 23. 6. 2020 na účet kraje část zapůjčených finančních prostředků ve výši 47 394,94 Kč odpovídající 5% podílu státního rozpočtu za 4. období (1. 7. 2018 - 31. 12. 2018) realizace projektu „Památky žijí“. Přehled výše poskytnutých dotací z programu Interreg V-A Rakousko - Česká republika, poskytnutých a splacených zápůjček v rámci projektu "Památky žijí" je obsahem materiálu ZK-05-2020-95, př. 1.

S ohledem na tuto skutečnost a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření, kterým se splátka zápůjčky převádí zpět do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje zastupitelstvu kraje schválit příslušené rozpočtové opatření, kterým budou vrácené finanční prostředky převedeny zpět do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 14. 7. 2020 a usnesením č. 1290/22/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 47 394,94 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu "Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel" a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

Odpovědnost rada kraje (8. 9. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020)
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz