Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2020-99: Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí třetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace

ZK-05-2020-99.pdf, ZK-05-2020-99pr01.xls

Číslo materiálu 99
Číslo jednací ZK-05-2020-99
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí třetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Skryjová, V. Švarcová
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o provedení rozpočtového opatření v souvislosti s přijetím třetí splátky zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace (dále také „muzeum“), která byla organizaci poskytnuta na realizaci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“.

Projekt je realizován v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020. Celkový rozpočet projektu pro muzeum je ve výši 319 286,89 EUR, tj. cca 8 572 853 Kč při kurzu 26,85 Kč/EUR (finanční spoluúčast Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace je ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu odpovídající částce cca 857 285,30 Kč). Celková výše předpokládaných dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu je 287 358,20 EUR, tj. cca 7 715 567,67 Kč. Smlouva o poskytnutí podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj mezi Lead Partnerem a Řídícím orgánem programu Interreg V-A Rakousko ‑ Česká republika 2014-2020 byla podepsána dne 17. 9. 2018. Účinnost smlouvy nastala dne 18. 9. 2018 jejím zveřejněním v registru smluv.

V souvislosti s výše uvedeným rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 0696/07/2018/ZK ze dne 6. 11. 2018 o uzavření Smlouvy o zápůjčce ve výši 8 572 853 Kč za účelem krytí celkových výdajů projektu „Lidová Kultura / Volkskultur AT-CZ“. Zápůjčka bude vrácena v plné výši nejpozději v termínu do 31. 12. 2022.

V souvislosti se smlouvou vrátilo muzeum dne 11. 8. 2020 na účet kraje část zapůjčených finančních prostředků ve výši 1 671 462,21 Kč odpovídající podílu za 1. - 3. monitorovací období. Přehled výše poskytnutých dotací z programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika a poskytnutých a splacených zápůjček v rámci projektu „Lidová Kultura / Volkskultur AT-CZ“ je obsahem materiálu ZK-05-2020-99, př. 1.

S ohledem na výše uvedenou skutečnost a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření, kterým se splátka zápůjčky převádí zpět do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje zastupitelstvu kraje schválit příslušné rozpočtové opatření, kterým budou vrácené finanční prostředky převedeny zpět do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 25. 8. 2020 a usnesením č. 1539/25/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 1 671 462,21 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnutou Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

Odpovědnost rada kraje (8. 9. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (31. 12. 2020)
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz