Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-06-2018-03: Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě

ZK-06-2018-03.pdf, ZK-06-2018-03pr01.pdf , ZK-06-2018-03pr02.pdf , ZK-06-2018-03pr03.xls , ZK-06-2018-03pr04.pdf , ZK-06-2018-03pr05.pdf , ZK-06-2018-03pr06.pdf , ZK-06-2018-03pr07.pdf , ZK-06-2018-03pr08.pdf , ZK-06-2018-03pr09.pdf , ZK-06-2018-03pr10.pdf , ZK-06-2018-03pr11.pdf , ZK-06-2018-03pr12.doc , ZK-06-2018-03pr13.doc , ZK-06-2018-03pr14.doc

Číslo materiálu 3
Číslo jednací ZK-06-2018-03
Název Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
Zpracoval P. Dvořák, P. Kolář, Z. Kadlec
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 14
Popis problému

Jedná se o prodej nemovitých věcí areálu bývalého Sanatoria Buchtův kopec v k. ú. Daňkovice a v k. ú. Sněžné na Moravě.

Kraj Vysočina je mimo jiné vlastníkem nemovitých věcí bývalého Sanatoria Buchtův kopec, dále jen „nemovité věci“, které se nachází zejména v k.ú. a obci Daňkovice, z části je areál umístěn v k.ú. Sněžné na Moravě a obci Sněžné. Nemovité věci jsou graficky znázorněny v materiálech ZK-06-2018-03, př. 1 a ZK-06-2018-03, př. 2, soupis nemovitých věcí evidovaných v katastru nemovitostí je obsahem materiálu ZK-06-2018-03, př. 3.  U  Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou jsou tyto nemovité věci zapsány na listu vlastnictví 43 pro k. ú. a obec Daňkovice a  na listu vlastnictví 171 pro k.ú. Sněžné na Moravě a obec Sněžné. Jedná se o areál nemovitých věcí v klidném místě Žďárských vrchů. Areál je umístěn mezi obcemi Sněžné a  Daňkovice v blízkosti silnice č. III/353. Areál byl postupně budován v letech 1939 – 1943, celková výměra pozemků areálu představuje plochu cca 19 ha, z toho lesní pozemky cca 2,4 ha, v areálu je několik budov, technické zázemí a příslušenství.

Nemovité věci Nemocnice Nové Město na Moravě příspěvková organizace, již neužívá k poskytování zdravotních služeb. V současné době zajišťuje nezbytnou péči o tento majetek včetně nezbytné ostrahy, údržby, revizí a temperování, dle podmínek Dodatku č. 3 Příkazní smlouvy uzavřeného mezi krajem a nemocnicí. Průměrná výše ročních nákladů za tuto nezbytnou péči představuje částku cca 1,1 mil Kč.

Dle zpracovaného znaleckého posudku ze dne 3. 10. 2011 na ocenění nemovitých věcí areálu Sanatoria Buchtův kopec, byla cena zjištěná (úřední) stanovena ve výši 30 570 440 Kč, a cena obvyklá (tržní) byla soudním znalcem stanovena v rozpětí 26 000 000 Kč až 35 000 000 Kč. Při stanovení tržní ceny soudní znalec mimo jiné konstatoval, že dle provedeného šetření u realitních kanceláří se nepodařilo nalézt podobný areál, který by se v poslední době prodával a který by byl srovnatelný.

Dle provedené aktualizace znaleckého posudku ze dne 15. 5. 2013 na ocenění nemovitých věcí areálu Sanatoria Buchtův kopec, byla cena zjištěná (úřední) stanovena ve výši 29 181 570 Kč a  cena obvyklá (tržní) byla soudním znalcem stanovena v rozpětí 21 000 000 Kč až 30 000 000  Kč.

Dle zpracovaného stanoviska soudního znalce ze dne 28. 11. 2017, byla cena obvyklá (tržní) stanovena v rozpětí 18 000 000 Kč až 26 000 000 Kč.  

Kraj Vysočina v letech 2013 až 2017 vyhlásil 6 výběrových řízení na zájemce o koupi předmětných nemovitých věcí, avšak nemovitosti se prodat zatím nepodařilo.

Rada kraje dne 17. 7. 2018 přijala usnesení 1330/20/2018/RK kterým bylo opětovně rozhodnuto o  prodeji a schválila způsob výběru zájemce o koupi nemovitostí obálkovou metodou ve smyslu ustanovení Čl. 5 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina (https://www.kr-vysocina.cz/soubory/450008/zasady-20-2005.pdf?p1=25299). Minimální kupní cena byla pro toto řízení stanovena ve výši 18 000  000 Kč.

Záměr prodeje a podmínky prodeje nemovitých věcí byly zveřejněny na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina v termínu od 18. 7. 2018 do 20. 8. 2018. Dále byl záměr prodeje inzerován v krajských novinách Kraj Vysočina a na realitních serverech. OM poskytl bližší informace všem potencionálním zájemcům, kteří reagovali na inzerci záměru prodeje na realitních serverech, případně se v předchozím čase zajímali o koupi nemovitostí. 

Rada kraje tímto usnesením schválila také podmínky a termíny výběrového řízení včetně závazného obsahu nabídky na koupi nemovitých věcí předkládané do výběrového řízení (viz materiál ZK-06-2018-x, př. 14), ve kterých je v čl. IV. Termín a forma pro podávání nabídek mimo jiné stanoveno: „Nabídku zájemce předkládá v zalepené obálce označené „Neotvírat – Výběrové řízení prodej Sanatoria Buchtův kopec“ a doručené do sídla Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava (prostřednictvím poštovní zásilky nebo osobně na podatelnu) nejpozději do 28. 8. 2018, 12,00 hod.“

Nabídku do výběrového řízení předložil jeden zájemce - viz materiál ZK-06-2018-03, př. 4. Nabídku zájemce v požadovaném rozsahu a termínu podal prostřednictvím datové schránky Kraje Vysočina. Tento procesní nedostatek týkající se „formy podání nabídky“ byl zájemcem doplněn, resp. odstraněn, tak je uvedeno v zápisu, který je obsahem materiálu ZK-06-2018-03, př. 5. Komise pro otevření obálek a vyhodnocení nabídek zasedala dne 3. 9. 2018. Na základě vyhodnocení výběrového řízení a zápisu z jednání členů komise se zájemcem o koupi, který je obsahem materiálu ZK-06-2018-03, př. 5,  rada kraje usnesením 1590/24/2018/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout prodat předmětné nemovitosti podle nabídky, kterou podal zájemce společnost Bantiko s.r.o., jednatel Lukáš Hotárek, IČO 07096780, se sídlem Václavská 237/6, Staré Brno, 603 00 Brno, s nabídkou kupní ceny ve výši 20 100 000 Kč.

Podle této nabídky zájemce

  • provede úhradu kupní ceny ve 3 splátkách a to: 1. splátka ve výši 5  000 000 Kč v termínu do 60 dnů od uzavření kupní smlouvy, 2. splátka ve výši 5 000 000 Kč v termínu do 31. 12. 2018, 3. splátka ve výši 10 100 000 Kč v termínu do 31. 12. 2019, s výhradou práva úhrady kupní ceny v dřívějším termínu
  • při úhradě kupní ceny formou splátek, bude pro případ nedodržení výše a termínu kterékoliv splátky kupní ceny, sjednána smluvní pokuta ve výši 1 000 000 Kč, včetně následného práva prodávajícího od kupní smlouvy odstoupit, úhrada kupní ceny je podmínkou předání kupní smlouvy ke vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (tyto podmínky byly součástí schváleného záměru prodeje a podmínek výběrového řízení).

Dále rada kraje usnesením 1590/24/2018/RK rozhodla uzavřít se společností Bantiko s.r.o., vítězem výběrového řízení, dohodu o sankci za zmaření výběrového řízení se společností Bantiko s.r.o., která byla součástí podmínek výběrového řízení. Dohoda o sankci za zmaření výběrového řízení, byla uzavřena dne 5. 9. 2018 a následně zveřejněna v Registru smluv. 

Po ukončení výběrového řízení společnost INVESTATE Management s.r.o. dne 5. 9. 2018 prostřednictvím svého právního zástupce doručila hejtmanovi kraje nabídku koupě nemovitostí bývalého areálu Sanatoria Buchtův kopec za kupní cenu ve výši 25 000 000 Kč a požádala s odkazem na povinnost spravovat majetek kraje s péčí řádného hospodáře ve smyslu ust. § 159 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů o přehodnocení stávajícího rozhodnutí. Současně navrhla, aby předcházející výběrové řízení bylo zrušeno a vyhlášeno nové. S ohledem na tuto skutečnost, byla společnost INVESTATE Management s.r.o. dopisem hejtmana kraje ze dne 6. 9. 2018 vyzvána, aby v případě, že se jedná o vážně myšlenou nabídku, doručila podepsaný návrh kupní smlouvy a složila na účet kraje nabízenou částku 25  mil. Kč, a to vše do 10. 9. 2018 do 14 hod. Na základě tohoto sdělení a zaslání návrhu kupní smlouvy zájemce požádal o úpravu kupní smlouvy spočívající ve změně subjektu na straně kupujícího - kupující bude společnost INVESTATE Gama s.r.o. Této žádosti bylo ze strany kraje vyhověno.

Kupující společnost INVESTATE Gama s.r.o. dne 7. 9. 2018 uhradila na účet kraje zálohu na úhradu kupní ceny ve výši 25 mil Kč a dne 10. 9. 2018 doručila podepsaný návrh kupní smlouvy. Korespondence a návrh kupní smlouvy jsou obsahem materiálu ZK-06-2018-03, př. 6.

Na základě takto předloženého návrhu kupní smlouvy a úhrady nabídnuté kupní ceny nebylo z časových důvodů možné nastalou situaci předložit k projednání radě kraje. Na pracovní poradě členů rady kraje a vedení krajského úřadu dne 10. 9. 2018, byl doporučen pracovní postup:

1. Výběrové řízení, které rada kraje dne 17. 7. 2018 schválila usnesením 1330/20/2018/RK, nerušit s ohledem na skutečnost šesti předcházejících nespěšných výběrových řízení realizovaných od roku 2013.

2. Umožnit zájemci, který předložil nabídku koupě v rámci vyhlášeného výběrového řízení s návrhem kupní ceny ve výši 20,1 mil Kč uhrazené ve 3 splátkách do 31. 12. 2019, aby mohl svoji nabídku aktualizovat s ohledem na předloženou nabídku druhého zájemce s návrhem kupní ceny ve výši 25 mil uhrazené v termínu 7. 9. 2018.

3. Poskytnout vzájemně oběma zájemcům informace o jejich předložených nabídkách, případně jejich aktualizaci a za účelem možnosti úpravy návrhu předložených nabídek a společného zájmu realizace prodeje nemovitostí, tj. předložení návrhu kupní smlouvy na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 11. 9. 2018,  svolat za tímto účelem společné jednání zájemců a to v termínu 11. 9. 2018 před začátkem jednání zastupitelstva kraje.

Při doporučení výše uvedeného pracovního postupu byla mimo jiné zohledněna právní úprava vyplývající z ustanovení § 18 odst. 1) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení): „Záměr kraje prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr kraje smluvně zřídit právo stavby k  pozemku ve vlastnictví kraje kraj zveřejní po dobu nejméně 30 dnů před rozhodnutím v  příslušném orgánu kraje vyvěšením na úřední desce, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a  předložit své nabídky". Zákon nevylučuje podání nabídky i ústně např. i na jednání zastupitelstva, s předpokladem transparentního a nediskriminujícího přístupu k zájemcům, kteří podali nabídku na koupi.

Společnost Bantiko s.r.o. na základě poskytnuté informace o nabídce kupní ceny zájemce společnosti INVESTATE Gama s.r.o., svoji nabídku aktualizovala a nabídla kupní cenu ve výši 27 mil. Kč uhrazenou ve 4 splátkách do 31. 12. 2019, plus úhrada smluvního úroku ve výši 1 mil. Kč za úhradu kupní ceny ve splátkách. Současně složila na účet kraje částku 5 mil. Kč a  doručila podepsaný návrh kupní smlouvy, korespondence a návrh kupní smlouvy je obsahem materiálu  ZK-06-2018-03, př. 7.

Odbor majetkový v souladu s bodem 3) schváleného pracovního postupu a po předchozím telefonickém projednání s oběma zájemci a potvrzením jejich zájmu, svolal společné jednání zájemců, které se uskutečnilo dne 11. 9. 2018 v 8,00 hod v sídle Kraje Vysočina. Pozvánka na jednání, záznam z tohoto jednání, prezenční listina a nabídka podaná jedním z uchazečů na tomto jednání, je obsahem materiálu ZK-06-2018-03, př. 8. V průběhu tohoto jednání byl dohodnut způsob předložení nabídek formou písemného podání v zalepené obálce. Takto předložené nabídky byly za účasti zájemců otevřeny a předložené nabídky přečteny. Zájemci předložili zalepené obálky, z kterých bylo po otevření zjištěno:

Bantiko s.r.o.: nabídka kupní ceny ve výši 30 500 000 Kč, úhrada kupní ceny ve 4 splátkách a to:

1. splátka ve výši 5 000 000 Kč, kupující uhradil na účet Kraje Vysočina dne 10. 9. 2018

2. splátka ve výši 5 000 000 Kč v termínu do 31. 12. 2018

3. splátka ve výši 7 000 000 Kč v termínu do 30. 6. 2019

4. splátka ve výši 13 500 000 Kč v termínu do 31. 12. 2019

INVESTATE Gama s.r.o.: nabídka předložena nebyla.

Následně společnost Bantiko s.r.o. uzavřela návrh kupní smlouvy, který reflektuje podmínky aktualizované nabídky ceny ve výši 30 500 000 Kč, včetně smluvní sankce ve výši 5 000 000 Kč v  případě nedodržení výše a termínu kterékoliv splátky kupní ceny. Návrh smlouvy je obsahem materiálu ZK-06-2018-03, př. 9.

Zájemce společnost INVESTATE Gama s.r.o. zaslala dne 12. 9. 2018 prostřednictvím datové schránky Kraje Vysočina stanovisko k procesu prodeje nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice, které je obsahem materiálu ZK-06-2018-03, př. 10.

Právní rozbor postupu při prodeji areálu bývalého Sanatoria Buchtů kopec v k. ú. Daňkovice a  v k. ú Sněžné na Moravě je obsahem materiálu ZK-06-2018-03, př. 11.

Návrh řešení

Na koupi nemovitých věcí areálu bývalého Sanatoria Buchtův kopec byla předložena nabídka zájemce společnosti Bantiko s.r.o. dle materiálu ZK-06-2018-03, př. 9 a nabídka zájemce společností INVESTATE Gama s.r.o. dle materiálu ZK-06-2018-03, př. 6.

Krajský úřad Kraje Vysočina konstatuje, že Kraj Vysočina disponuje dvěma řádně podanými nabídkami na odkoupení nemovitých věcí areálu bývalého Sanatoria Buchtův kopec. Rozhodnutí o převodu (prodeji) nemovitého majetku patří do vyhrazené kompetence zastupitelstva kraje.

Při návrhu řešení se oddělení právní a krajského živnostenského úřadu a odbor majetkový odkazovaly na doporučení formulované ředitelem krajského úřadu v záznamu z jednání konaného dne 11. 9. 2018 v 8,00 hod v sídle Kraje Vysočina (záznam z tohoto jednání je obsahem materiálu ZK-06-2018-03, př. 8), se kterým se bezezbytku ztotožňují.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 11. 9. 2018 neschválilo zařazení bodu č. ZK-05-2018-102 Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě do programu jednání zastupitelstva kraje.

S ohledem na výše uvedenou genezi, vývoj při výběru zájemce o koupi tohoto nemovitého majetku a výsledky projednávání na úrovni členů rady kraje, zástupců politických stran a  uskupení zastoupených v zastupitelstvu kraje a krajského úřadu byl radě kraje na její 26. jednání předkložen návrh usnesení:

 

Rozhodnutí o zrušení usnesení č. 1590/24/2018/RK ze dne 4. 9. 2018 a doporučení zastupitelstvu kraje

  • zrušit výběrové řízení včetně odmítnutí podané nabídky společností Bantiko s.r.o., IČO  07096780, se sídlem Václavská 237/6, Staré Brno, 603 00  Brno za kupní cenu 20 100 000 Kč z důvodu, že výběrové řízení neobsahovalo jednoznačně stanovená hodnotící kritéria a z důvodu, že obě dodatečně, mimo výběrové řízení předložené nabídky významně přesáhly tuto nabídku předloženou v rámci výběrového řízení a prodej podle řádně podané nabídky by odporoval zákonnému principu účelnosti, efektivnosti a  hospodárnosti nakládání s veřejnými zdroji,
  • odmítnout obě nabídky předložené po uzávěrce výběrového řízení společnostmi Bantiko s.r.o., IČO 07096780, se sídlem Václavská 237/6, Staré Brno, 603 00  Brno za kupní cenu 30 500 000 Kč a INVESTATE Gama s.r.o., IČO 07100540, se sídlem Preslova 307/73, Pisárky, 602 00  Brno za kupní cenu 25 000 000 Kč z důvodu, že nebyla stanovena hodnotící kritéria, podle nichž by bylo možné rozhodnout, která z nabídek je výhodnější, a  z důvodu, že podáním nabídek po termínu vyhlášeného výběrového řízení by teoreticky mohlo dojít k diskriminaci jiných potenciálních zájemců.
  • zveřejnit záměr prodeje nemovitých věcí dle materiálu ZK-06-2018-03, př. 3 na úřední dece krajského úřadu,
  • schválit základní parametry a termíny výběrového řízení na zájemce o koupi nemovitých věcí dle materiálu ZK-06-2018-03, př. 12,
  • jmenovat komisi pro otevření obálek a vyhodnocení nabídek dle materiálu ZK-06-2018-03, př. 13.

Rada kraje usnesením 1712/26/2018/RK rozhodla zrušit usnesení 1590/24/2018/RK a doporučila zastupitelstvu kraje přijmout usnesení v navrženém rozsahu.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 25. 9. 2018 a usnesením č. 1712/26/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje
  • zrušit výběrové řízení včetně odmítnutí podané nabídky společností Bantiko s.r.o., IČO 07096780, se sídlem Václavská 237/6, Staré Brno, 603 00  Brno za kupní cenu 20 100 000 Kč z důvodu, že výběrové řízení neobsahovalo jednoznačně stanovená hodnotící kritéria a z důvodu, že obě dodatečně, mimo výběrové řízení předložené nabídky významně přesáhly tuto nabídku předloženou v rámci výběrového řízení a prodej podle řádně podané nabídky by odporoval zákonnému principu účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti nakládání s veřejnými zdroji;
  • odmítnout obě nabídky předložené po uzávěrce výběrového řízení společnostmi Bantiko s.r.o., IČO 07096780, se sídlem Václavská 237/6, Staré Brno, 603 00  Brno za kupní cenu 30 500 000 Kč a INVESTATE Gama s.r.o., IČO 07100540, se sídlem Preslova 307/73, Pisárky, 602 00  Brno za kupní cenu 25 000 000 Kč z důvodu, že nebyla stanovena hodnotící kritéria, podle nichž by bylo možné rozhodnout, která z nabídek je výhodnější, a z důvodu, že podáním nabídek po termínu vyhlášeného výběrového řízení by teoreticky mohlo dojít k diskriminaci jiných potenciálních zájemců;
  • zveřejnit záměr prodeje nemovitých věcí dle materiálu ZK-06-2018-03, př. 3 na úřední desce krajského úřadu;
schvaluje

základní parametry výběrového řízení na zájemce o koupi nemovitých věcí dle materiálu ZK-06-2018-03, př. 12;

jmenuje

komisi pro otevření obálek a vyhodnocení nabídek dle doplněného materiálu ZK-06-2018-03, př. 13;

ukládá

radě kraje dopracovat a schválit podmínky a termíny výběrového řízení na zájemce o  koupi nemovitých věcí dle materiálu ZK-06-2018-03, př. 3 se zapracováním základních parametrů dle materiálu ZK-06-2018-03, př. 12.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 23. 10. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz