Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-06-2019-06: FOND VYSOČINY – žádost Města Pelhřimov o úpravu znění smlouvy o poskytnutí dotace

ZK-06-2019-06.pdf, ZK-06-2019-06pr01.pdf , ZK-06-2019-06pr02.pdf , ZK-06-2019-06pr03.doc

Číslo materiálu 6
Číslo jednací ZK-06-2019-06
Název FOND VYSOČINY – žádost Města Pelhřimov o úpravu znění smlouvy o poskytnutí dotace
Zpracoval I. Šteklová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 3
Popis problému

Město Pelhřimov uzavřelo s Krajem Vysočina Smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny, Program Prevence kriminality 2018 (ZK-06-2019-06, př. 1). Město Pelhřimov se na Kraj Vysočina obrátilo s žádostí (ZK-06-2019-06, př. 2) o úpravu znění Smlouvy o poskytnutí dotace. V žádosti o poskytnutí dotace byl popsán položkový rozpočet projektu, obsahující pouze uznatelné náklady. Nebylo z něj však zřejmé, že celý projekt bude realizován prostřednictvím jiného subjektu formou nákupu služeb, byť to bylo uvedeno v popisu aktivit. Řídící výbor i přes tento nesoulad doporučil projekt ke schválení. Tento nesoulad lze odstranit uzavření dodatku Smlouvy o poskytnutí dotace.

Návrh řešení

Žádost o uzavření dodatku byla zaslána řádně před vypršením termínu pro realizaci projektu. Uzavřením dodatku se nemění žádným způsobem obsah projektu, jedná se jen o administrativní formalitu zaúčtování aktivit. Proto odbor sekretariátu hejtmana navrhuje vyhovět žádosti a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-06-2019-06, př. 3.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 22. 10. 2019 a usnesením č. 1725/31/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor regionálního rozvoje

ORR souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-06-2019-06, př. 3.

Odpovědnost rada kraje (5. 11. 2019), Odbor sekretariátu hejtmana (22. 10. 2019)
Termín 5. 11. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz