Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-06-2019-07: Protialkoholní záchytná služba pro území Kraje Vysočina - návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví

ZK-06-2019-07.pdf, ZK-06-2019-07pr01.pdf

Číslo materiálu 7
Číslo jednací ZK-06-2019-07
Název Protialkoholní záchytná služba pro území Kraje Vysočina - návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
Zpracoval K. Vlčková
Předkládá V. Novotný
Počet příloh 1
Popis problému

Dne 19. 6. 2018 pověřilo zastupitelstvo kraje usnesením č. 0469/04/2018/ZK změnou zřizovací listiny Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci (dále také „nemocnice“), provozováním a zajištěním protialkoholní záchytné služby (dále také „PZS“) od 1. 11. 2018 pro Kraj Vysočina. Dne 11. 12. 2018 schválilo zastupitelstvo kraje usnesením č. 0729/08/2018/ZK Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2019, ve kterém schválilo finanční prostředky ve výši 7 500 000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním provozování PZS pro území Kraje Vysočina. Finanční prostředky jsou nemocnici poskytovány formou příspěvku na provoz.

Po 7 měsících provozu PZS nemocnice vyhodnotila, že náklady na provoz převýší výnosy o 2 422 561 Kč.

Nemocnice se obrátila na zřizovatele s žádostí o navýšení příspěvku na provoz PZS dle materiálu ZK-06-2019-07, př. 1. Celková částka na pokrytí navýšení byla vyčíslena ve výši 2 422 561 Kč včetně DPH dle materiálu ZK-06-2019-07, př. 1.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhl radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí finančních prostředků pro nemocnici na pokrytí vyšších nákladů na provoz PZS.

Finanční prostředky budou poskytnuty jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina včetně změny závazného ukazatele u nemocnice.

Kontrola využití příspěvku bude provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V případě zjištění neoprávněného využití příspěvku bude organizaci v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložen odvod do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 24. 9. 2019 a usnesením č. 1570/27/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva je 122 902 tis. Kč.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3539 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví o částku 2 422 561 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 422 561 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 2 422 561 Kč za účelem úhrady nákladů spojených s provozováním protialkoholní záchytné služby pro území Kraje Vysočina.
Odpovědnost rada kraje, Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 5. 11. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz