Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-06-2019-10: Bezúplatné nabytí pozemků od Lesů České republiky, s. p.

ZK-06-2019-10.pdf, ZK-06-2019-10pr01.xlsx , ZK-06-2019-10pr02.pdf , ZK-06-2019-10pr03.pdf , ZK-06-2019-10pr04.doc , ZK-06-2019-10pr05.doc

Číslo materiálu 10
Číslo jednací ZK-06-2019-10
Název Bezúplatné nabytí pozemků od Lesů České republiky, s. p.
Zpracoval V. Veselá
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 5
Popis problému

Jedná se o nabytí pozemků od České republiky - Lesů České republiky, s. p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08.

Kraj Vysočina převzal v roce 2001 od České republiky do svého vlastnictví silnice II. a III. tříd na území kraje včetně souvisejícího silničního majetku. V řadě případů byly do vlastnictví kraje převedeny silniční stavby - tělesa silnic, které  byly v minulosti postaveny na pozemcích jiných vlastníků, aniž by byly státem řádně vypořádány. Tím byl založen dlouhodobý nesoulad mezi vlastnickým právem k pozemků a jejich faktickým užíváním. Kraj Vysočina se v rámci svých možností snaží o postupné narovnávání tohoto stavu.

Vlastníkem pozemků uvedených v materiálu ZK-06-2019-10, př. 1 je Česká republika, právo hospodaření s majetkem státu pro Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08.

V souladu s ustanovením § 16, odst. 8 zákona č. 77/1997 Sb. o státním podniku v platném znění vypracovaly Lesy České republiky, s. p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, zastoupené Krajským ředitelstvím Jihlava, smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí S 508/19/155 a S 509/19/155, uvedené v materiálech ZK-06-2019-10, př. 2ZK-06-2019-10, př. 3.

Návrh řešení

OM navrhuje nabýt pozemky uvedené v materiálu ZK-06-2019-10, př. 1  od České republiky, právo hospodaření pro Lesy České republiky, s. p. Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové do vlastnictví Kraje Vysočina. Následně budou pozemky předány dodatkem zřizovací listiny do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt pozemky uvedené v materiálu ZK-06-2019-10, př. 1 od České republiky s právem hospodaření pro Lesy České republiky s. p. Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové do vlastnictví Kraje Vysočina dle smluv o bezúplatném převodu nemovitých věcí S 508/19/155 a S 509/19/155 dle materiálů ZK-06-2019-10, př. 2 a ZK-06-2019-10, př. 3 a schválit dodatky zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 17. 9. 2019 a usnesením č. 1518/26/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

souhlasí s bezúplatným nabytím pozemků v  uvedených k. ú. do vlastnictví Kraje Vysočina 

Krajská správa a údržby silnic Vysočiny

souhlasí s nabytím pozemků v uvedených k. ú. do vlastnictví Kraje Vysočina

Návrh usnesení rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-06-2019-10, př. 1 z vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro Lesy České republiky, s. p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 do vlastnictví Kraje Vysočina dle smluv o bezúplatném převodu nemovitých věcí dle materiálů ZK-06-2019-10, př. 2 a ZK-06-2019-10, př. 3;

schvaluje
  • dodatek č. 1917 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2019-10, př. 4;
  • dodatek č. 1918 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2019-10, př. 5.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz