Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-06-2019-14: Darování pozemků v k. ú. a obci Pacov

ZK-06-2019-14.pdf, ZK-06-2019-14pr01.xlsx , ZK-06-2019-14pr02.doc , ZK-06-2019-14pr03.pdf

Číslo materiálu 14
Číslo jednací ZK-06-2019-14
Název Darování pozemků v k. ú. a obci Pacov
Zpracoval V. Veselá
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o darování pozemků zastavěných chodníkem v k. ú. a obci Pacov.

Město Pacov realizovalo akci Novostavba Domu sociálních služeb v Pacově - parkoviště podél silnice III/1293 a předložilo majetkovému odboru geometrický plán č. 1919-193/2018 se žádostí o majetkoprávní vypořádání zaměřených pozemků. Tímto geometrickým plánem byly z pozemku par. č. 2596 odděleny pozemky uvedené v materiálu ZK-06-2019-14, př. 1, na kterých se nacházejí chodníky, příp. odstavné plochy v blízkosti Domu sociálních služeb. Pozemek par. č. 2596 v k. ú. a obci Pacov je ve vlastnictví Kraje Vysočina.

Usnesením 0159/04/2016/RK ze dne 26. 1. 2016 vydala rada kraje souhlas s dotčením pozemku par. č. 2596 na stavbu Parkoviště podél silnice III/1293. Dne 8. 2. 2016 byla s městem Pacov uzavřena Smlouva zakládající právo provést tuto stavbu  s tím, že na základě geometrického zaměření požádá investor o majetkoprávní vypořádání pozemků. 

Kolaudační souhlas s užíváním této stavby byl vydán odborem dopravy Městského úřadu Pacov dne 26. 6. 2019.

Usnesením 1590/27/2019/RK ze dne 24. 9. 2019 rozhodla rada kraje zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků oddělených geometrickým plánem č. 1919-193/2018 z pozemku par. č. 2596 v k. ú. a obci Pacov dle materiálu RK-27-2019-27, př. 1. Záměr darování byl vyvěšen na úřední desce ve dnech 27. 9. - 29. 10. 2019.

Pozemek par. č. 2596 v k. ú. a obci Pacov získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou je pozemek svěřen do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Pelhřimov na listu vlastnictví č. 2702 pro k. ú. a obec Pacov.

Návrh řešení

OM navrhuje převést darem pozemky oddělené geometrickým plánem č. 1919-193/2018 z pozemku par. č. 2596 v k. ú. a obci Pacov dle materiálu ZK-06-2019-14, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pacov.

Požadované pozemky nejsou zastavěny silnicí a jsou pro kraj nepotřebné a nevyužitelné.

Darování je v souladu se zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - čl. II. odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.

Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu. 

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemky uvedené v materiálu ZK-06-2019-14, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pacov a schválit Dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. 

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 24. 9. 2019 a usnesením č. 1590/27/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s uvedenými převody pozemků v k. ú. a obci Pacov

Krajská správa a údržby silnic Vysočiny

KSÚSV souhlasí s uvedenými převody pozemků v k. ú. a obci Pacov

Návrh usnesení rozhoduje

převést darem pozemky oddělené geometrickým plánem č. 1919-193/2018 z pozemku par. č. 2596 v k. ú. a obci Pacov dle materiálu ZK-06-2019-14, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pacov;

schvaluje

dodatek č. 1921 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2019-14, př. 2.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 4. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz