Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-06-2019-15: Vzájemné darování pozemků v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice

ZK-06-2019-15.pdf, ZK-06-2019-15pr01.doc , ZK-06-2019-15pr02.doc , ZK-06-2019-15pr03.pdf , ZK-06-2019-15pr04.pdf

Číslo materiálu 15
Číslo jednací ZK-06-2019-15
Název Vzájemné darování pozemků v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice
Zpracoval V. Veselá
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 4
Popis problému

Jedná se o vzájemné darování pozemků v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice.

Městys Kamenice dopisem ze dne 11. 9. 2019 požádal o darování pozemků par. č. 5969/8 o výměře 100 m2 a par. č. 5969/9 o výměře 81 m2, oddělených geometrickým plánem č. 1272-19703/2019 z pozemku par. č. 5969/5 v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice. Požadované pozemky jsou zastavěny stavbou ve vlastnictví městyse Kamenice - chodníky.

Městys Kamenice dále požádal o darování pozemku par. č. 6021/2 o  výměře 79 m2 v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice. Jedná se o pozemek zastavěný chodníkem před renesanční tvrzí, který se bude opravovat.

Geometrickým plánem č. 1272-19703/2019 byl také z pozemku par. č. 5986/3 oddělen pozemek par. č. 5986/91 o výměře 190 m2 v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice, který městys Kamenice nabízí kraji. Pozemek se nachází pod silnicí II/602.

Usnesením 1591/27/2019/RK ze dne 24. 9. 2017 rozhodla rada kraje zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků par. č. 5969/8 o výměře 100 m2 a par. č. 5969/9 o výměře 81 m2, oddělených geometrickým plánem č. 1272-19703/2019 z pozemku par. č. 5969/5 a pozemku par. č. 6012/2 o výměře 79 m2 v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Kamenice. Záměr byl na úřední desce vyvěšen ve dnech 27. 9. - 29. 10. 2019.

Pozemky par. č. 5969/5 a par. č. 6021/2  v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou jsou pozemky svěřeny do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemky jsou vedeny Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Jihlava na listu vlastnictví č. 328 pro k. ú. Kamenice u Jihlavy a obec Kamenice.

Návrh řešení

Majetkový odbor navrhuje:

  • převést darem pozemky par. č.  par. č. 5969/8 o výměře 100 m2 a par. č. 5969/9 o výměře 81 m2,  oddělené geometrickým plánem č. 1272-19703/2019 z pozemku par. č. 5969/5 a pozemek par. č. 6021/2 o výměře 79 m z vlastnictví  Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Kamenice;
  • nabýt darem pozemek par. č. 5986/91 o výměře 190 m2, oddělený uvedeným geometrickým plánem z pozemku par. č.  5986/3 z vlastnictví městyse Kamenice do vlastnictví Kraje Vysočina;

vše v k. ú Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice.

Převáděné pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Kamenice  nejsou zastavěné silnicí a jsou pro kraj nepotřebné, pozemek převáděný z vlastnictví městyse Kamenice do vlastnictví Kraje Vysočina je zastavěný silnicí II/602.

Darování pozemků městysu Kamenice je v souladu se zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - čl. II. odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.

Darovací smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smlouvy.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout:

  • převést darem pozemky par. č.  par. č. 5969/8 o výměře 100 m2 a par. č. 5969/9 o výměře 81 m2,  oddělené geometrickým plánem č. 1272-19703/2019 z pozemku par. č. 5969/5 a pozemek par. č. 6021/2 o výměře 79 m2 v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice z vlastnictví  Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Kamenice;
  • nabýt darem pozemek par. č. 5986/91 o výměře 190 m2, oddělený uvedeným geometrickým plánem z pozemku par. č.  5986/3 v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice z vlastnictví městyse Kamenice do vlastnictví Kraje Vysočina

a schválit Dodatky Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 24. 9. 2019 a usnesením č. 1591/27/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s u vedenými převody v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice.

Krajská správa a údržby silnic Vysočiny

KÚSV souhlasí s navrženými převody v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice.

Návrh usnesení rozhoduje
  • převést darem pozemky par. č.  par. č. 5969/8 o výměře 100 m2 a par. č. 5969/9 o výměře 81 m2,  oddělené geometrickým plánem č. 1272-19703/2019 z pozemku par. č. 5969/5 a pozemek par. č. 6021/2 o výměře 79 m2 v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice z vlastnictví  Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Kamenice;
  • nabýt darem pozemek par. č. 5986/91 o výměře 190 m2, oddělený geometrickým plánem č. 1272-19703/2019 z pozemku par. č.  5986/3 v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice z vlastnictví městyse Kamenice do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
  • dodatek č. 1922 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2019-15, př. 1;
  • dodatek č. 1923 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2019-15, př. 2.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 5. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz