Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-06-2019-22: Prodej nemovitých věcí v k. ú. Jihlava

ZK-06-2019-22.pdf, ZK-06-2019-22pr01.pdf , ZK-06-2019-22pr02.pdf , ZK-06-2019-22pr03.pdf , ZK-06-2019-22pr04.pdf , ZK-06-2019-22pr05.pdf , ZK-06-2019-22pr06.doc

Číslo materiálu 22
Číslo jednací ZK-06-2019-22
Název Prodej nemovitých věcí v k. ú. Jihlava
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 6
Popis problému

Jedná se o prodej hmotných nemovitých věcí v k. ú. a obci Jihlava.

Kraj Vysočina je na základě Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č.j. 14687/2001-14 ze dne 30. 3. 2001 vydaného ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, mimo jiné vlastníkem pozemku par. č. 3519 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 235 m2, jehož součástí je stavba Jihlava č.p. 1724, bydlení a pozemku par. č. 3522/3 ostatní plocha o výměře 638 m2 v k. ú. a obci Jihlava, graficky znázorněno v materiálu ZK-06-2019-22, př. 1. Nemovitosti se nachází v zástavbě rodinných a bytových domů v jihozápadní části města Jihlavy na ul. Telečská, v blízkosti centra města. Jedná se o původní obytnou rodinnou vilu z roku 1906, která byla v 50. letech minulého století kompletně upravena pro potřeby školy. V současné době má objekt školy dvě nadzemní podlaží a podkroví, vnitřní dispozici tvoří učebny, laboratoře, kabinety, sklady, sociální zázemí o  celkové výměře podlahové plochy cca 430 m2. Před cca 40 roky byla provedena přístavba do dvora včetně kotelny, následně byla provedena výměna oken. Vzhledem k dílčím rekonstrukcím objektu je stavebně technický stav objektu dobrý. Objekt je napojen na inženýrské sítě, tj. elekto, plyn, vodu, kanalizaci.

U Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Jihlava jsou nemovitosti vedeny na listu vlastnictví 4867 pro katastrální území a obec Jihlava.

Nemovitosti byly zřizovací listinou předány k hospodaření příspěvkové organizaci Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, která je již ke své činnosti nepotřebuje, budova je volná a pro potřeby školství nevyužívaná. Nemovitosti nejsou s ohledem na stavebně technický stav, vnitřní dispoziční uspořádání a dislokaci využitelné pro činnost jiných příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.

V dané lokalitě se dále nachází i pozemek par. č. 3522/37 ostatní plocha o výměře 20 m2, který je též ve vlastnictví kraje a hospodaření školy. Tento pozemek není přístupný a funkčně nenavazuje na „areál“ školy na ul. Telečské. Pozemek je z části fakticky užíván vlastníkem sousedního pozemku par. č. 3522/36, kterým je Ing. Lakomý Tomáš, Telečská 5011/11, Jihlava a z části je zastavěn stavbou oplocení trafostanice ve vlastnictví fy E.ON Distribuce, dle materiálu RK-30-2019-29, př. 2. Majetkoprávní vypořádání tohoto pozemku bude řešeno samostatně na základě provedeného geometrického zaměření a rozdělení pozemku.

Dle zpracovaného znaleckého posudku ze dne 15. 3. 2019 na ocenění nemovitostí na ul. Telečská v Jihlavě, byla cena zjištěná (úřední) stanovena ve výši 5 145 220 Kč a cena obvyklá (tržní) stanovena ve výši 5 500 000 Kč, resp. v rozpětí minimálně od 5 mil Kč do cca 6 mil Kč. Na pořízení znaleckého posudku bylo vynaloženo 17 000 Kč.

Návrh řešení

Pozemek par. č. 3519 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 235 m2, jehož součástí je stavba Jihlava č.p. 1724, bydlení a pozemek par. č. 3522/3 ostatní plocha o výměře 638 m2 v k. ú. a obci Jihlava, jsou zbytným majetkem pro činnost příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.

Rada kraje usnesením 1239/21/2019/RK ze dne 16. 7. 2019 rozhodla zveřejnit záměr prodeje pozemku par. č. 3519 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 235 m2, jehož součástí je stavba Jihlava č.p. 1724, bydlení a pozemku par. č. 3522/3 ostatní plocha o výměře 638 m2, včetně součástí a příslušenství v k. ú. a obci Jihlava a rozhodla o způsobu výběru zájemce o koupi majetku, tj. výběru zájemce výběrovým řízení na "určení pořadí" ve smyslu článku 7 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina a schválila podmínky a termíny výběrového řízení včetně dohody o sankci za zmaření výběrového řízení dle materiálu RK-21-2019-28, př. 3.

Minimální kupní cena byla stanovena ve výši 6 000 000 Kč, tj. v horní hranici ceny obvyklé,  povýšené o náklad na zpracování znaleckého posudku, předpokládané náklady na inzerci a výběrové řízení, tj. úhrnem zaokrouhleně ve výši 6 090 000 Kč.

Záměr prodeje včetně podmínek prodeje byly zveřejněny na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina v termínu od 23. 7. 2019 do 23. 8. 2019. Dále byl záměr prodeje inzerován v krajských novinách Kraj Vysočina a na realitních serverech. Primátorka statutárního města Jihlava byla o záměru prodeje informována.

Do výběrového řízení „na určení pořadí“ konaného dne 18. 9. 2019 se přihlásili čtyři zájemci dle prezenční listiny účastníků výběrového řízení, která je obsahem materiálu ZK-06-2019-22 př. 3. Každý účastník výběrového řízení uhradil jistinu ve stanoveném termínu a ve výši, tj. á 500 000 Kč a podepsal návrh „Dohody o sankci za zmaření výběrového řízení“, která byla obsahem Přílohy č. 1 schválených podmínek a termínů výběrového řízení dle materiálu RK-21-2019-28, př. 2. Dle protokolu o provedeném výběrovém řízení dle materiálu ZK-06-2019-22, př. 4, nejvyšší nabídku kupní ceny ve výši 7 800 000 Kč nabídla společnost EK Partners, s.r.o. se sídlem Senovážné náměstí 992/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 04599624. Druhou v pořadí nevyšší nabídku kupní ceny ve výši 7 750 000 Kč nabídla společnost 7 Stones Investments, a.s., se sídlem Na Maninách 1590/29, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 03816451. Dva účastníci výběrového řízení nabídku v průběhu výběrového řízení nepředložili. Průběh výběrového řízení na určení pořadí obsahující průběh a výši nabídek od jednotlivých účastníků výběrového řízení je obsahem materiálu ZK-06-2019-22, př. 5.

Odbor majetkový na základě uskutečněného výběrového řízení „na určení pořadí“ konaného dne 18. 9. 2019 na Krajském úřadě Kraje Vysočina v Jihlavě a dle článku 7, bodu 6 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina navrhuje schválit a rozhodnout:

  • pořadí zájemců dle výsledku výběrového řízení na určení pořadí dle materiálu ZK-06-2019-22, př. 4;
  • Dodatek Zřizovací listiny Obchodní akademie, Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, kterým je upraven rozsah svěřeného majetku o  prodané nemovitosti dle materiálu ZK-06-2019-22, př. 6;
  • úplatně převést pozemek par. č. 3519 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 235 m2, jehož součástí je stavba Jihlava č.p. 1724, bydlení a pozemek par. č. 3522/3 ostatní plocha o výměře 638 m2, včetně součástí a příslušenství v k. ú. a obci Jihlava, do vlastnictví (zájemce v pořadí č. 1 výsledku výběrového řízení) společnosti EK Partners, s.r.o. se sídlem Senovážné náměstí 992/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 04599624 za kupní cenu 7 800 000 Kč;
  • v případě neuzavření kupní smlouvy kupujícím společností EK Partners, s.r.o., ve lhůtě 30-ti dnů ode dne doručení oznámení - rozhodnutí Zastupitelstva Kraje Vysočina, úplatně převést pozemek par. č. 3519 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 235 m2, jehož součástí je stavba Jihlava č.p. 1724, bydlení a pozemek par. č. 3522/3 ostatní plocha o výměře 638 m2, včetně součástí a příslušenství v k. ú. a obci Jihlava, do vlastnictví (zájemce v pořadí č. 2 výsledku výběrového řízení) společnosti 7 Stones Investments, a.s., se sídlem Na Maninách 1590/29, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 03816451 za kupní cenu 7 750 000 Kč.

Současně OM navrhl radě kraje rozhodnout uzavřít s vítězem výběrového řízení Dohodu o sankci za zmaření výběrového řízení dle materiálu RK-30-2019-29, př. 6, což bylo přijato usnesením 1700/30/2019/RK.

Kupní smlouva není předkládána, jedná se o standardní smlouvu.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 15. 10. 2019 a usnesením č. 1700/30/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení schvaluje
  • pořadí zájemců dle výsledku výběrového řízení na určení pořadí dle materiálu ZK-06-2019-22, př. 4;
  • Dodatek č. 20 Zřizovací listiny Obchodní akademie, Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava dle materiálu ZK-06-2019-22, př. 6;
rozhoduje
  • úplatně převést pozemek par. č. 3519 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 235 m2, jehož součástí je stavba Jihlava č.p. 1724, bydlení a pozemek par. č. 3522/3 ostatní plocha o výměře 638 m2, včetně součástí a příslušenství v k. ú. a obci Jihlava, do vlastnictví (zájemce v pořadí č. 1 výsledku výběrového řízení) společnosti EK Partners, s.r.o. se sídlem Senovážné náměstí 992/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 04599624 za kupní cenu 7 800 000 Kč;
  • v případě neuzavření kupní smlouvy kupujícím společností EK Partners, s.r.o., ve lhůtě 30-ti dnů ode dne doručení oznámení - rozhodnutí Zastupitelstva Kraje Vysočina, úplatně převést pozemek par. č. 3519 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 235 m2, jehož součástí je stavba Jihlava č.p. 1724, bydlení a pozemek par. č. 3522/3 ostatní plocha o výměře 638 m2, včetně součástí a příslušenství v k. ú. a obci Jihlava, do vlastnictví (zájemce v pořadí č. 2 výsledku výběrového řízení) společnosti 7 Stones Investments, a.s., se sídlem Na Maninách 1590/29, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 03816451 za kupní cenu 7 750 000 Kč.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz