Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-06-2019-23: Uzavření smlouvy o zřízení práva stavby - k.ú. Doupě

ZK-06-2019-23.pdf, ZK-06-2019-23pr01.DOC , ZK-06-2019-23pr02.pdf

Číslo materiálu 23
Číslo jednací ZK-06-2019-23
Název Uzavření smlouvy o zřízení práva stavby - k.ú. Doupě
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Kraj Vysočina zrealizoval stavbu "Muzeum Vysočiny Jihlava - Roštejn - oprava studny a ZTI"

mimo jiné na pozemcích par. č. 392 - lesní pozemek o výměře 12 448 m2  a par. č. 417/4 - lesní pozemek o výměře 1 314 156 m2 v k.ú. Doupě. Vlastníkem pozemků je Česká republika, právo hospodařit s majetkem mají Lesy České republiky, státní podnik. V rámci této stavby byl vybudován vrt o průměru 160 mm a hloubce 50 m, akumulační nádrž, jednoduchý dřevěný objekt rámové konstrukce se sedlovou střechou o rozměrech 4,9 x 5,4 m, který byl osazen technologií a jímkou včetně instalací. Geometrickým plánem č. 164-61/2018 ze dne 19. 7. 2018 byla tato stavba zaměřena. Stavbou je dotčen díl "a"  pozemku par. č. 392 o výměře 31 m a díl "b" pozemku par. č. 417/4 o výměře 2 m2 v k. ú. Doupě, oba díly jsou sloučeny do nově vzniklého pozemku st. par.č. 87 o výměře 33  m2 v k.ú. Doupě.  Odbor majetkový měl zájem získat dotčené pozemky pod touto stavbou do svého vlastnictví. To však Lesy České republiky, s.p. odmítly.

 Jako možné řešení stavu rozdílného vlastníka stavby a pozemku, na kterém se stavba nachází, se jeví nový právní institut, a to právo stavby podle ustanovení § 1240 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Právo stavby je dle tohoto ustanovení samostatnou nemovitou věcí zapisující se do katastru nemovitostí.

Po dlouhých jednáních s Lesy ČR, s.p. byl vyhotoven návrh smlouvy o zřízení práva stavby, kterým Lesy ČR, s.p. umožní po dobu 30 let mít umístěnu a provozovat výše uvedenou stavbu na svém pozemku. Při vzájemné dohodě může být tato lhůta prodloužena. Právo stavby je zřizováno jako úplatné, stavební plat činí 1 320 Kč /rok. K této částka bude připočtena DPH.

Návrh řešení

Vzhledem k tomu, že Lesy ČR, s.p. nepřistoupily na možnost prodeje dotčeného pozemku, navrhuje OM uzavřít mezi Lesy České republiky, s.p., na straně zatíženého z práva stavby a Krajem Vysočina, na straně stavebníka smlouvu o zřízení práva stavby podle ustanovení § 1240 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů tak, jak je uvedeno v materiálu ZK-06-2019-23, př. 2.

Smlouvu řešící majetkoprávní vztah vlastníka stavby a vlastníka pozemku, na kterém stavba stojí, požaduje předložit stavební úřad ke kolaudačnímu řízení.

Usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít mezi Lesy ČR, s.p. a Krajem Vysočina smlouvu o zřízení práva stavby na nově vzniklý pozemek st. par. č. 87 - zastavěná plocha, bez č.p./č.e., tech. vybavení v  k.ú. Doupě a schválit dodatek Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, kterým bude předán do hospodaření objekt bez č.p./č.e. postavený na pozemku st. par. č. 87 v k.ú. Doupě.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 17. 9. 2019 a usnesením č. 1535/26/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít mezi Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČO: 42196451 na straně zatíženého z práva stavby a Krajem Vysočina, IČO: 708 907 49, na straně stavebníka smlouvu o zřízení práva stavby dle materiálu ZK-06-2019-23, př. 2;

schvaluje

dodatek č. 14 Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, dle materiálu ZK-06-2019-23, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 1. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz