Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-06-2019-24: Darování pozemků v k. ú. Jihlávka, obec Jihlávka

ZK-06-2019-24.pdf, ZK-06-2019-24pr01.xls , ZK-06-2019-24pr02.pdf , ZK-06-2019-24pr03.doc

Číslo materiálu 24
Číslo jednací ZK-06-2019-24
Název Darování pozemků v k. ú. Jihlávka, obec Jihlávka
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 3
Popis problému

Předkládaný materiál řeší darování částí pozemku KN par. č. 1597/1 v k. ú. Jihlávka, zastavěných stavbou chodníku, realizovanou v rámci akce s názvem "Chodníky Jihlávka“.

Na Majetkový odbor Krajského úřadu Kraje Vysočina se obrátila obec Jihlávka se žádostí o vypořádání majetkoprávních vztahů u pozemků, dotčených výše uvedenou stavbou.

Jedná se o části pozemku katastru nemovitostí (KN) parcela číslo 1597/1 dle geometrického plánu číslo 288-19505/2018, PGP-406/2019-707 označené jako parcela číslo 1597/17, par. č. 1597/18, par. č. 1597/19 v k. ú. Jihlávka, v rozsahu dle materiálu ZK-06-2019-24, př. 1. Geometrický plán tvoří materiál ZK-06-2019-24, př. 2

Usnesením 1464/24/2015/RK ze dne 11.8.2015 vydala Rada Kraje Vysočina souhlas s dotčením pozemku p. č. 1597/1 stavbou „Chodníky Jihlávka“ a rozhodla uzavřít nepojmenovanou smlouvu mezi Krajem Vysočina a investorem stavby. Smlouva zakládající právo provést stavbu byla uzavřena mezi  Obcí Jihlávka a Krajem Vysočina dne 31.8.2015.

Magistrát města Jihlavy, odbor  dopravy vydal dne 19.6.2019 pod č.j. MMJ/OD/91488/2019-PIJ kolaudační souhlas s užíváním stavby s názvem "Chodníky Jihlávka". 

Usnesením 1366/23/2019/RK ze dne 13.8.2019 rozhodla Rada Kraje Vysočina zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-06-2019-24, př. 1, oddělených geometrickým plánem číslo 288-19505/2018, PGP-406/2019-707 z pozemku KN par. č. 1597/1 v katastrálním území Jihlávka z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jihlávka. Záměr darování pozemků byl zveřejněn na úřední desce krajského úřadu v období od 14.8.2019 do 16.9.2019.

Pozemek par. č. 1597/1 v k. ú. Jihlávka získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou je pozemek svěřen do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Pozemek je vedený Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Jihlava  na listu vlastnictví č. 104 pro k. ú. a obec Jihlávka.

Návrh řešení

OM navrhuje žádosti obce Jihlávka vyhovět  a pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-06-2019-24, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 288-19505/2018, PGP-406/2019-707 z pozemku KN par. č. 1597/1 v k. ú. Jihlávka, převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jihlávka a učinit právní úkony nezbytné k převodu.

Darované pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.

Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-06-2019-24, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jihlávka.

Současně s tímto převodem bude dodatkem zřizovací listiny  Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,  příspěvkové organizace, upravený rozsah majetku, předaného k hospodaření této příspěvkové organizaci.

Smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 13. 8. 2019 a usnesením č. 1366/23/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, pracoviště Jihlava souhlasí s darováním pozemků v k. ú. Jihlávka z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jihlávka.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s darováním pozemků par. č. 1597/17, par. č. 1597/18, par. č. 1597/19 v k. ú. Jihlávka z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jihlávka.

Návrh usnesení rozhoduje

převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-06-2019-24, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 288-19505/2018, PGP-406/2019-707 z pozemku KN par. č. 1597/1 v katastrálním území Jihlávka z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jihlávka;

schvaluje

dodatek č. 1931 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2019-24, př. 3.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 5. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz