Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-06-2019-25: Darování pozemku v k. ú. Horní Heřmanice, obec Horní Heřmanice

ZK-06-2019-25.pdf, ZK-06-2019-25pr01.pdf , ZK-06-2019-25pr02.doc

Číslo materiálu 25
Číslo jednací ZK-06-2019-25
Název Darování pozemku v k. ú. Horní Heřmanice, obec Horní Heřmanice
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Předkládaný materiál řeší darování částí pozemku KN par. č. 1551 v k. ú. Horní Horní Heřmanice a obci Horní Heřmanice, zastavěné chodníkem realizovaným v rámci akce s názvem “Obnova chodníku podél silnice III/3498 Horní Heřmanice“.

Na Majetkový odbor Krajského úřadu Kraje Vysočina se obrátila obec Horní Heřmanice se žádostí o vypořádání majetkoprávních vztahů u pozemku KN par. č. 1551, dotčeného výše uvedenou stavbou. Obec předložila geometrický plán číslo 167-200/2018, který tvoří materiál ZK-06-2019-25, př. 1. Jedná se o část pozemku KN par. č. 1551 v k. ú. Horní Heřmanice, dle geometrického plánu číslo 167-200/2018, označené jako pozemek par. č. 1551/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 351 m2.

Na základě Usnesení 1205/22/2017/RK rozhodla Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 27.6.2017 mimo jiné uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Horní Heřmanice smlouvu zakládající právo provést stavbu.  Tato smlouva mezi Krajem Vysočina a obcí Horní Heřmanice byla uzavřena dne 9.8.2017.

Usnesením 1531/26/2019/RK ze dne 17.9.2019 rozhodla Rada Kraje Vysočina zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemek par. č. 1551/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 351 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 167-200/2018 z pozemku KN par. č. 1551 ostatní plocha, silnice v katastrálním území Horní Heřmanice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Heřmanice. Povinnost zveřejnění záměru darování pozemku na úřední desce krajského úřadu v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, po zákonem stanovenou dobu, byla splněna.

Pozemek KN par. č. 1551 získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou je pozemek svěřený do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemek je vedený Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Třebíč na listu vlastnictví č. 96.

Návrh řešení

OM navrhuje žádosti obce Horní Heřmanice vyhovět a pozemek par. č. 1551/2, oddělený geometrickým plánem číslo 167-200/2018 z pozemku KN par. č. 1551 - ostatní plocha, silnice v katastrálním území Horní Heřmanice, převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Heřmanice a učinit právní úkony nezbytné k převodu. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude využívaný komerčně.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1551/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 351 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 167-200/2018 z pozemku KN par. č. 1551 - ostatní plocha, silnice v k. ú. Horní Heřmanice, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Heřmanice.

Současně s tímto převodem bude dodatkem zřizovací listiny  Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,  příspěvkové organizace, upravený rozsah majetku, předaného k hospodaření této příspěvkové organizaci.

Smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 17. 9. 2019 a usnesením č. 1531/26/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, pracoviště Třebíč souhlasí s darováním pozemku.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH Krajského úřadu Kraje Vysočina souhlasí s převodem pozemku do vlastnictví obce Horní Heřmanice.

 

Návrh usnesení rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 1551/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 351 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 167-200/2018 z pozemku KN par. č. 1551 ostatní plocha, silnice v katastrálním území Horní Heřmanice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Heřmanice;

schvaluje

dodatek č. 1932 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2019-25, př. 2.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 5. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz