Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-06-2019-26: Návrh na změnu usnesení č. 0740/08/2018/ZK ze dne 11.12.2018

ZK-06-2019-26.pdf, ZK-06-2019-26pr01.xls , ZK-06-2019-26pr02.pdf , ZK-06-2019-26pr03.doc

Číslo materiálu 26
Číslo jednací ZK-06-2019-26
Název Návrh na změnu usnesení č. 0740/08/2018/ZK ze dne 11.12.2018
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 3
Popis problému

Předkládaný materiál řeší změnu usnesení č. 0740/08/2018/ZK ze dne 11.12.2018, na základě kterého byla uzavřena darovací smlouva, mezi Krajem Vysočina, na straně dárce a obcí Želiv, na straně obdarovaného, jejímž předmětem byly  částí pozemků KN par. č. 1276, 1386/1, 1352/15, 1351/1 v k. ú. Želiv, zastavěné stavbou chodníku, realizovanou v rámci akce s názvem „Chodníky Želiv“. Pozemky byly zaměřeny geometrickými plány číslo 720-968/2018 a číslo 721-968/2018. Dle těchto geometrických plánů se jednalo o nově vzniklé pozemky par. č. 1276/2, par. č. 1352/27 a díl "c" z pozemku par. č. 1352/15 v k. ú. Želiv.

V průběhu tohoto majetkoprávního převodu došlo k zápisu jiného geometrického plánu v dotčeném území. Z tohoto důvodu není možné původní geometrický plán číslo 721-968/2018, PGP-710/2018-304 použít. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov Rozhodnutím č. j. V-3299/2019-304 povolil vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí k pozemku par. č. 1276/2 v k. ú. Želiv, nově zaměřenému GP č. 720-968/2018. Řízení o povolení vkladu vlastnického práva k nemovitostem nově zaměřeným GP č. 721-968/2018, označeným jako par. č. 1352/15 díl "c" a par. č. 1352/27 v k. ú. Želiv katastrální úřad zastavil.

Obec Želiv předložila nový geometrický plán číslo 753-1299/2019, který tvoří materiál ZK-06-2019-26, př. 2.

V tomto geometrickém plánu došlo ke změně tvaru, číslování a výměry pozemků. Z tohoto důvodu je třeba aktualizovat seznam pozemků, které byly v původním usnesení č. 0740/08/2018/ZK ze dne 11.12.2018 určeny k darování obci Želiv.

Usnesením 1532/26/2019/RK ze dne 17.9.2019 rozhodla Rada Kraje Vysočina zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemek par. č. 1352/32, oddělený geometrickým plánem č. 753-1299/2019 z pozemku KN par. č. 1352/15 vk. ú. Želiv z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Želiv.

Povinnost zveřejnění záměru darování pozemku na úřední desce krajského úřadu v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, po zákonem stanovenou dobu, byla splněna.

Pozemek par. č. 1352/15 v k. ú. Želiv získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou ze dne 20.12.2001 byly pozemky svěřeny do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Pozemky jsou vedené Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Pelhřimov na listu vlastnictví č. 688 pro k. ú. Želiv a obec Želiv, s právem vlastnickým pro Kraj Vysočina.

Návrh řešení

Na základě výše uvedených skutečností OM navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 0740/08/2018/ZK ze dne 11.12.2018 tak, že materiál ZK-08-2018-28, př. 1, se nahradí materiálem ZK-06-2019-26, př. 1.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout změnit usnesení 0740/08/2018/ZK ze dne 11.12.2018 tak,  že text: 

Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky v k. ú. Želiv  rozsahu dle materiálu ZK-08-2018-28, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 720-968/2018, PGP-688/2018-304 a  geometrickým plánem č. 721-968/2018, PGP-710/2018-304 z pozemků KN par. č. 1276, 1386/1, 1352/15, 1351/1 v k. ú. Želiv  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Želiv, 

se nahrazuje textem: 

Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky v k. ú. Želiv  rozsahu dle materiálu ZK-06-2019-26, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 720-968/2018 a geometrickým plánem číslo 753-1299/2019 z pozemků KN par. č. 1276, par. č. 1386/1 a par. č. 1352/15 v k. ú. Želiv  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Želiv.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 17. 9. 2019 a usnesením č. 1532/26/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, pracoviště Pelhřimov souhlasí s darováním pozemku par. č. 1352/32 v k. ú. Želiv obci Želiv.

 

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH Krajského úřadu Kraje Vysočina souhlasí s převodem pozemku par. č. 1352/32 v k. ú. Želiv do vlastnictví obce Želiv.

Návrh usnesení rozhoduje

změnit usnesení 0740/08/2018/ZK ze dne 11.12.2018 tak,  že text: 

Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky v k. ú. Želiv  rozsahu dle materiálu ZK-08-2018-28, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 720-968/2018, PGP-688/2018-304 a  geometrickým plánem č. 721-968/2018, PGP-710/2018-304 z pozemků KN par. č. 1276, 1386/1, 1352/15, 1351/1 v k. ú. Želiv  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Želiv,

se nahrazuje textem: 

Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky v k. ú. Želiv  rozsahu dle materiálu ZK-06-2019-26, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 720-968/2018 a geometrickým plánem číslo 753-1299/2019 z pozemků KN par. č. 1276, par. č. 1386/1 a par. č. 1352/15 v k. ú. Želiv  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Želiv;

schvaluje

dodatek č. 1933 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2019-26, př. 3.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 5. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz