Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-06-2019-32: Návrh na zrušení usnesení č. 0513/06/2015/ZK

ZK-06-2019-32.pdf

Číslo materiálu 32
Číslo jednací ZK-06-2019-32
Název Návrh na zrušení usnesení č. 0513/06/2015/ZK
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 0
Popis problému

Tento materiál řeší zrušení usnesení zastupitelstva kraje č. 0513/06/2015/ZK ze dne 10. 11. 2015, kterým bylo rozhodnuto úplatně nabýt pozemky v rozsahu, za ceny a za podmínek dle materiálu ZK-06-2015-39, př. 1. Pozemky měly být vykoupeny jako trvalý zábor akce II/130 Golčův Jeníkov – křižovatka s D 1, úsek č. 1, část 1 (od Nové vsi u Leštiny po místní část obce Leština - Vrbice). Důvodem potřeby zrušit uvedené usnesení, je nutnost přepracování projektové dokumentace pro části trasy v katastrálních územích Leština u Světlé, Nová Ves u Leštiny, Dobrnice a Vrbice.  Majetkoprávní příprava celé uvedené akce byla zahájena v roce 2015, následně bylo odboru majetkovému doručeno několik nesouhlasných stanovisek dotčených vlastníků. Nejvýznamnějším byl požadavek Lesního družstva Chraňbož, aby rozšíření silnice v lesním porostu bylo provedeno jen na jednu stranu, to je do staršího lesa a mladší porost tak nebyl ohrožený narušením stability. Dále byl podán návrh obcí Vrbice na přeprojektování z důvodu nebezpečné zatáčky v obci. Vzhledem k těmto požadavkům byla majetkoprávní příprava pozastavena. Odbor dopravy a silničního hospodářství dosud nezadal požadavek na změnu projektové dokumentace, protože byly řešeny a připravovány k realizaci jiné části Úseku č. 1. Navíc, dle informace z ODSH, Oddělení projektového řízení, není v současné době předpoklad, že by akce mohla být spolufinancována z prostředků IROP.

V případě, že dojde k úpravě projektu a bude ze strany ODSH požádáno o zahájení nové majetkoprávní přípravy, zpracuje OM nový materiál pro aktuální stav a předloží jej ke schválení zastupitelstvu kraje.

Návrh řešení

OM navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout zrušit usnesení č. 0513/06/2015/ZK ze dne 10. 11. 2015. Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zrušit usnesení.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 22. 10. 2019 a usnesením č. 1742/31/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí se zrušením usnesení.

Návrh usnesení rozhoduje

zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 0513/06/2015/ZK ze dne 10. 11. 2015.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 5. 11. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz