Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-06-2019-51: Návrh na dofinancování provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje a schválení změn příspěvku kraje na vyrovnávací platbu - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci

ZK-06-2019-51.pdf, ZK-06-2019-51pr01.xls , ZK-06-2019-51pr02.xls , ZK-06-2019-51pr03.xls , ZK-06-2019-51pr04.xls , ZK-06-2019-51pr05.pdf

Číslo materiálu 51
Číslo jednací ZK-06-2019-51
Název Návrh na dofinancování provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje a schválení změn příspěvku kraje na vyrovnávací platbu - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
Zpracoval J. Bína, T. Homolková, P. Švanda, O. Tvarůžková
Předkládá P. Franěk
Počet příloh 5
Popis problému

Předkládaný návrh se zabývá dofinancováním provozních nákladů poskytovatelům sociálních služeb na rok 2019. Dále je předmětem materiálu schválením změn příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro některé poskytovatele sociálních služeb – přesun části prostředků mezi službami u téhož poskytovatele.

Kraj financuje sociální služby prostřednictvím vyrovnávací platby jako služby v obecném hospodářském zájmu. Na vyrovnávací platbě se podílí kraj vlastními prostředky a prostředky z dotace MPSV, obce, popřípadě některé státní orgány.

Na zasedání zastupitelstva kraje byla usnesením č. 0054/01/2019/ZK a 0385/05/2019/ZK rozdělena dotace na sociální služby poskytnutá ze státního rozpočtu ve výši 854 604 421 Kč a dále z části prostředků z rozpočtu kraje ve výši 58 000 000 Kč pro nestátní neziskové organizace a organizace jiných zřizovatelů.

Materiál řeší dofinancování služeb pro zdravotně znevýhodněné či služby pomáhající řešit jiné sociálně znevýhodňující situace, u nichž nebyl dostatečně financován nárůst nákladů v souvislosti s růstem osobních nákladů. Návrh je veden principy zabezpečení dosavadní nabídky a zvyšující se poptávky po určitém druhu služeb.

Rozdělení výše uvedených prostředků se řídí Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2019 ze dne 11. 9. 2018 č. 09/18 a Výzvou k podávání žádostí o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu.

Na jednání zastupitelstva kraje v září byly schváleny dva kroky, které pomohly řešit nedostatek prostředků na provoz sociálních služeb. Jednak bylo schváleno druhé kolo dofinancování v celkové výši 63 mil. Kč (53 mil. Kč z navýšené souhrnné dotace MPSV a 10 mil. Kč z rozpočtu kraje).

Druhým důležitým krokem bylo také rozšíření skupiny sociálních služeb financovaných z prostředků EU. Od 1. 10. 2019 byl rozšířen projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI. Do tohoto projektu byly zapojeny nové druhy sociálních služeb (osobní asistence, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a intervenční centrum) a také vypočítána výše vyrovnávací platby. Usnesením zastupitelstva kraje č. 0384/05/2019/ZK bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace – vyrovnávací platby pro poskytovatele sociálních služeb zapojených do projektu a následně uzavřeny smlouvy.

Z důvodu přechodu vybraných služeb do individuálního projektu kraje - IP VI. je část dotace již poskytnuté ze státního rozpočtu a rozpočtu kraje na tyto služby možné převést na jinou službu téhož poskytovatele anebo vrátit zpět na účet kraje. Také příjmy jednotlivých poskytovatelů a jejich potřeba dofinancování se v průběhu třetího čtvrtletí v některých případech mění. Z toho důvodu byli všichni poskytovatelé vyzváni, aby v termínu do 4. 10. 2019 odboru sociálních věcí sdělili své návrhy na přesuny prostředků mezi sociálními službami, výši prostředků, které vrátí kraji jako nepoužité a dále aby uvedli částku, kterou ještě potřebují dofinancovat.

Odbor sociálních věcí také obdržel žádosti některých poskytovatelů sociálních služeb o změnu výše dotace pro jednotlivé sociální služby při zachování celkové výše dotace pro žadatele, aby bylo možné optimalizovat poměr mezi prostředky ze státního rozpočtu a prostředky z rozpočtu kraje (přesuny mezi službami téhož poskytovatele - materiál ZK-06-2019-51, př. 3). Dále obdržel informaci o předpokládaných vratkách (materiál ZK-06-2019-51, př. 4) a také požadavky na dofinancování ve výši 8 243 tis. Kč, kterým není možné vyhovět, pokud by mělo dojít k přefinancování vypočtené maximální výše příspěvku na vyrovnávací platbu. Takové požadavky byly kráceny, ale v ostatních případech lze vyhovět v plném rozsahu. Po tomto krácení požadavků je možné řešení finanční situace sociálních služeb shrnuto v následující tabulce:

 

PO kraje

Požadavek na rezervu kraje:

38 000 000

Přesuny mezi službami:

2 775 000

Vratka 13305:

0

Vratka 053:

0

   
   

Ostatní poskytovatelé

Požadavek na rezervu kraje:

6 541 000

Přesun mezi službami 13305:

2 840 893

Přesun mezi službami 053:

1 853 000

Vratka 13305:

1 524 607

Vratka 053:

129 000

 

Z této rekapitulace je zřejmé, že po zapojení některých služeb do individuálního projektu se následnými opatřeními dohodnutými s poskytovateli v návaznosti na změny schválené při předcházejícím jednání zastupitelstva kraje podařilo saturovat část deficitu avizovaného v červenci, a to ve výši přesahující 10 mil. Kč.

Návrh řešení

Vzhledem k potřebě zajištění provozních prostředků pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje, navrhujeme schválit navýšení příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje, ve výši 6 541 000 Kč dle materiálů ZK-06-2019-51, př. 1 a ZK-06-2019-51, př. 2 a uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-06-2019-51, př. 5.

Dále navrhujeme schválit změny ve výši příspěvku na vyrovnávací platbu u jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb dle materiálu ZK-06-2019-51, př. 3 a uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-06-2019-51, př. 5.

Vratky dosud poskytnutých prostředků dle materiálu ZK-06-2019-51, př. 4 navrhujeme ošetřit v dodatcích smluv o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-06-2019-51, př. 5.

V případě příspěvkových organizací kraje navrhujeme rozpočtové opatření ve smyslu zvýšení prostředků na příslušných §§ na kapitole Sociální věci o částku 38 mil. Kč z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva. K termínu 20. 10. budou mít příspěvkové organizace kraje uzavřené účetnictví za III. čtvrtletí a na základě jeho výsledků proběhnou individuální projednání výhledů hospodaření do konce roku (jedná se o zavedený postup, který se osvědčil v minulých letech). Tímto jednáním se upřesní skutečná potřeba na dofinancování jednotlivých organizací (může být nižší, ale v ojedinělých případech by mohla i narůst). S využitím prostředků převedených na kapitolu Sociální věci rada kraje schválí navýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz a zajistí tak zafinancování nezbytných nákladů těchto organizací. Vrácené prostředky nyní kraj nemá k dispozici, ale pro dofinancování příspěvkových organizací je bude možné zapojit.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 22. 10. 2019 a usnesením č. 1752/31/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení si vyhrazuje

rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;

schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 6 541 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 6 541 000 Kč dle materiálů ZK-06-2019-51, př. 1 a ZK-06-2019-51, př. 2;
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci v souvislosti se změnami ve výši příspěvku na vyrovnávací platbu (dotace) pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-06-2019-51, př. 3;
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci v souvislosti s vratkami dotací z důvodu zapojení vybraných sociálních služeb od 1. 10. 2019 do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI. dle materiálu ZK-06-2019-51, př. 4;
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením o částku 25 000 000 Kč, § 4350 - Domovy pro seniory o částku 12 820 000 Kč a § 4358 - Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče o částku 180 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 38 000 000 Kč na dokrytí chybějících finančních prostředků pro příspěvkové organizace zřizované krajem poskytující sociální služby;
rozhoduje
Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 30. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz