Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-06-2019-53: Rozhodnutí o žádostech o zařazení nové sociální služby a navýšení kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina – rozšíření Krajské sítě sociálních služeb v rámci spolupráce Statutárního města Jihlava s Agenturou pro sociální začleňování

ZK-06-2019-53.pdf, ZK-06-2019-53pr01.xlsx

Číslo materiálu 53
Číslo jednací ZK-06-2019-53
Název Rozhodnutí o žádostech o zařazení nové sociální služby a navýšení kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina – rozšíření Krajské sítě sociálních služeb v rámci spolupráce Statutárního města Jihlava s Agenturou pro sociální začleňování
Zpracoval J. Bína, E. Volavková
Předkládá P. Franěk
Počet příloh 1
Popis problému

Zastupitelstvo města Jihlavy na svém 2. zasedání dne 10. 12. 2018 schválilo podání přihlášky a uzavření Memoranda o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR. Memorandum bylo podepsáno dne 21. 2. 2019. Usnesením č. 274/19-ZM ze dne 24. 9. 2019 Zastupitelstvo města Jihlavy schválilo Strategický plán sociálního začleňování města Jihlavy na období 2019 – 2022. Tento materiál vznikl ve spolupráci Agentury pro sociální začleňování, zástupců města Jihlavy a další zapojených aktérů, především odborníků z praxe. Strategický plán sociálního začleňování města Jihlavy má stanovené základní oblasti - priority: bydlení, zaměstnanost, bezpečnost a občanské soužití, dluhy a zdraví. V rámci strategických cílů jednotlivých priorit výše uvedeného materiálu byl popsán dopad při naplnění strategické priority i do oblasti sociálních služeb. Po dohodě se Statutárním městem Jihlava a Agenturou pro sociální začleňování předložili poskytovatelé sociálních služeb své žádosti o zařazení navýšených kapacit sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina. Tyto žádosti jsou zpracovány dle poslední vyhlášené Výzvy k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, která je vyhlašována dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina. Poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou zapojeni do spolupráce a žádali o navýšení pracovních úvazků, budou v rámci schváleného Strategického plánu sociálního začleňování města Jihlavy žádat o financování z Operačního programu Zaměstnanost. Projekty poskytovatelů budou mít různý začátek realizace, nicméně konec realizace všech projektů je do konce června 2022. Nad rámec předmětných projektů požádalo Středisko křesťanské pomoci Jihlava o prodloužení termínu k zahájení kroků ke zřízení sociální služby nízkoprahové denní centrum (zatím byl termín stanoven do června 2021), která je zařazena v Krajské síti sociálních služeb, ale realizace stavebního projektu zatím nebyla zahájena. Proto Středisko křesťanské pomoci požádalo o prodloužení tohoto termínu do konce roku 2022. V rámci těchto projektů bude z dotací částečně hrazeno i současné personální vybavení služeb. Nad rámec předmětného projektu Přehled žádostí o novou sociální službu nebo navýšení kapacit stávajících sociálních služeb je uveden v materiálu ZK-06-2019-53, př. 1.

Dne 4. 10. 2019 se na svém zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky zabývala žádostmi po věcné stránce a přijala níže uvedené usnesení.

Dne 15. 10. 2019 se sešla Pracovní skupina pro posuzování žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, jejíž složení stanovují Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina a je jmenována Radou Kraje Vysočina, která vyhodnotila jednotlivé žádosti. U jednotlivých žádostí o zařazení nové sociální služby, případně u žádostí o rozšíření kapacit sociálních služeb, doporučila jejich zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu ZK-06-2019-53, př. 1.

Návrh řešení

Pracovní skupina pro posuzování žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, jejíž složení stanovují Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, doporučila jejich zařazení do Krajské sítě sociálních služeb dle materiálu ZK-06-2019-53, př. 1.

V materiálu jsou uvedeny podmínky zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 22. 10. 2019 a usnesením č. 1751/31/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina

Usnesením č. 018/07/2019/Kspp

doporučuje

zařazení sociální služby a navýšení kapacit sociálních služeb uvedených v materiálu
Kspp-07-2019-03, př. 1 do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Pracovní skupina pro posuzování žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina

doporučuje zařadit sociální službu a navýšené kapacity do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu ZK-06-2019-xx, př. 1 po dobu realizace projektů, nejdéle však do 30. 6. 2022, a doporučuje prodloužení předběžného zařazení služby nízkoprahové denní centrum Střediska křesťanské pomoci Jihlava do konce roku 2022.

Návrh usnesení rozhoduje

o zařazení sociální služby a navýšených kapacit sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu ZK-06-2019-53, př. 1 po dobu realizace projektů, nejdéle do 30. 6. 2022;

schvaluje

stanoviska k jednotlivým žádostem, stanovené kapacity a podmínky zařazení dle materiálu ZK-06-2019-53, př. 1 jako závazné pro aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina a pro informování žadatelů;

ukládá

odboru sociálních věcí aktualizaci přílohy č. 1 – Krajská síť sociálních služeb Kraje Vysočina Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina na roky 2016 – 2020 dle materiálu ZK-06-2019-53, př. 1.

Odpovědnost rada kraje (5. 11. 2019), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019)
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz