Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-06-2019-54: Účelová dotace na realizaci rozvojového programu Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství

ZK-06-2019-54.pdf, ZK-06-2019-54pr01.xls , ZK-06-2019-54pr02.xls

Číslo materiálu 54
Číslo jednací ZK-06-2019-54
Název Účelová dotace na realizaci rozvojového programu Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství
Zpracoval Z. Nevrkla, O. Králík
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci rozvojového programu Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství (dále též „rozvojový program“) vyhlášeného na období září – prosinec 2019 a jejich zprostředkování organizacím.

Účelem dotace je finanční pokrytí nákladů spojených s personálním zajištěním přímé pedagogické činnosti učitelů základních a středních škol i konzervatoří vyplývající z navýšení počtu úvazků pedagogických pracovníků nad limit počtu pedagogických pracovníků stanovený krajskými normativy.

Na základě požadavků jednotlivých základních a středních škol OŠMS zpracoval a zaslal dne 18. června 2019 (KUJI 47857/2019/OŠMS) na MŠMT sumární žádost za Kraj Vysočina.

Rozhodnutím č. 13817-10/2019-7 byla přidělena Kraji Vysočina neinvestiční dotace na realizaci tohoto rozvojového programu v celkové výši 25 196 214 Kč.

Návrh řešení

Zastupitelstvu kraje je navrhováno vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce, dle materiálu ZK-06-2019-54, př. 1 a dle tabulky 2 materiálu ZK-06-2019-54, př. 2 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj, dle tabulky 1 materiálu ZK-06-2019-54, př. 2.

Stanoviska Rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 17. 9. 2019 a usnesením č. 1554/26/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce, dle materiálu ZK-06-2019-54, př. 1 a dle tabulky 2 materiálu ZK-06-2019-54, př. 2 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj, dle tabulky 1 materiálu ZK-06-2019-54, př. 2.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 5. 11. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz