Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-06-2019-59: Úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2019

ZK-06-2019-59.pdf, ZK-06-2019-59pr01.xls , ZK-06-2019-59pr02.xls , ZK-06-2019-59pr03.doc

Číslo materiálu 59
Číslo jednací ZK-06-2019-59
Název Úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2019
Zpracoval J. Baštová, J. Kafková, Z. Nevrkla, A. Vlachová
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál podává informaci o úpravách rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným obcemi a krajem.

Krajský úřad v přenesené působnosti podle § 161 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), prostřednictvím krajských normativů a v souladu se zásadami stanovenými MŠMT rozepisuje a poskytuje přímé výdaje na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení. O rozpisu a přidělení finančních prostředků následně informuje zastupitelstvo kraje.

Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání z úrovně MŠMT na rok 2019 pro jednotlivé kraje byl proveden normativní metodou prostřednictvím republikových normativů na jedno dítě, žáka, studenta v jednotlivých věkových kategoriích 3-5 let, 6-14 let, 15-18 let, 19-21 let a 3-18 let v krajských zařízeních pro výkon ústavní výchovy (dětských domovech). Pro rok 2019 byly republikové normativy zvýšeny o prostředky určené na krytí zvýšených platových tarifů od 1. 1. 2019 a o prostředky pro školy a třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Takto stanovený rozpočet byl dále navýšen o prostředky na úhradu podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, které školy vykázaly a začaly poskytovat v roce 2018, a které poskytují i v roce 2019. Tímto rozpisem MŠMT stanovilo pro Kraj Vysočina objem přímých neinvestičních výdajů na vzdělávání na rok 2019 ve výši 6 152 033 681 Kč. V roce 2019 již MŠMT nebude krajům v průběhu roku upravovat rozpočet v souvislosti se změnami vykázanými školami v poskytování podpůrných opatření. Z objemu přímých výdajů na vzdělávání včetně prostředků na podpůrná opatření (u dotčených škol) bylo již rozepsáno celkem 6 078 964 722 Kč, v tom školám a školským zařízením zřizovaným Krajem Vysočina celkem 1 585 547 689 Kč a školám a školským zařízením zřizovaným obcemi celkem 4 493 417 033 Kč, částka ve výši 73 068 959  Kč byla v souladu s metodikou MŠMT ponechána v rezervě (projednáno v radě kraje dne 16. 7. 2019 s usnesením č. 1254/21/2019/RK a v zastupitelstvu kraje dne 10. 9. 2019 s usnesením č. 0390/05/2019/ZK).

  1. V souvislosti s vykázanými změnami v poskytování podpůrných opatření upravil OŠMS školám rozpočet k 19. 7. 2019 (podpůrná opatření vykázaná v červnu 2019), k 27. 8. 2019 (podpůrná opatření vykázaná v červenci) a k 17. 9. 2019 (podpůrná opatření vykázaná v srpnu).
  2. Mimo podpůrná opatření byla provedena běžná úprava rozpočtu k 27. 9. 2019. Informace o úpravě rozpočtu k 27. 9. 2019 jsou obsahem materiálu ZK-06-2019-59, př. 3.

Po provedení těchto úprav rozpočtu je rozepsáno školám a školským zařízením zřizovaným krajem 1 591 649 584  Kč a školám a školským zařízením zřizovaným obcemi 4 500 846 366 Kč, v rezervě zůstává částka ve výši 59 537 731 Kč.

Návrh řešení

Zastupitelstvu kraje je navrhováno vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-06-2019-59, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-06-2019-59, př. 2.

Finanční prostředky budou poskytovány právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v termínech a částkách stanovených v rozhodnutích MŠMT.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 22. 10. 2019 a usnesením č. 1756/31/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení bere na vědomí

rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-06-2019-59, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-06-2019-59, př. 2.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 5. 11. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz