Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-06-2019-60: Návrh na uzavření smlouvy o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 v Karlovarském kraji

ZK-06-2019-60.pdf, ZK-06-2019-60pr01.pdf

Číslo materiálu 60
Číslo jednací ZK-06-2019-60
Název Návrh na uzavření smlouvy o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 v Karlovarském kraji
Zpracoval Z. Beneš, M. Kastner
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší uzavření smlouvy s Karlovarským krajem umožňující účast krajské výpravy na Hrách IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020.

Rada Kraje Vysočina schválila dne 7. 5. 2019 usnesením č. 0825/15/2019/RK účast výpravy Kraje Vysočina na Hrách IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR ve dnech 19. 1. – 24. 1. 2020 v Karlovarském kraji (dále jen ZODM 2020) a uložila odboru školství, mládeže a sportu zajistit organizaci účasti výpravy Kraje Vysočina na této akci. S touto akcí jsou spojené mimo jiné náklady nutné na zajištění komplexní účasti krajské výpravy (zejména ubytování a stravování). Tyto náklady jsou hrazeny ze strany účastnických krajů, které výpravy vysílají. Podmínky zajištění účasti výpravy Kraje Vysočina na ZODM 2020 jsou uvedeny ve smlouvě (viz materiál ZK-06-2019-60, př. 1).

Návrh řešení

Odbor školství mládeže a sportu navrhuje uzavřít s Karlovarským krajem smlouvu o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 v Karlovarském kraji dle materiálu ZK-06-2019-60, př. 1.

Dle § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodovat o spolupráci kraje s jinými kraji.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 22. 10. 2019 a usnesením č. 1755/31/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít smlouvu o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 v Karlovarském kraji dle materiálu ZK-06-2019-60, př. 1.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 24. 1. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz