Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-06-2019-61: FOND VYSOČINY – žádost o změnu projektu obce Vlachovice

ZK-06-2019-61.pdf, ZK-06-2019-61pr01.pdf , ZK-06-2019-61pr02.doc , ZK-06-2019-61pr03.pdf

Číslo materiálu 61
Číslo jednací ZK-06-2019-61
Název FOND VYSOČINY – žádost o změnu projektu obce Vlachovice
Zpracoval L. Hrůza
Předkládá P. Pacal
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o změnu projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny – program Obnova venkova Vysočiny 2019.

Dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV02714.0628 měla obec Vlachovice, se sídlem Vlachovice 20, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO: 00842664, (dále jen „Příjemce“) realizovat projekt „Komunální technika“ obsahující nákup smykem řízeného nakladače pro zimní údržbu v obci.

Dne 16. 10. 2019 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) písemnou žádost Příjemce o změnu předmětu projektu na nákup malotraktoru s předním nakladačem a radlicí. Rozpočet projektu zůstává beze změny.  Žádost Příjemce je obsahem materiálu ZK-06-2019-61, př. 1. Znění Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV02714.0628 je obsahem materiálu ZK-06-2019-61, př. 3.

Návrh řešení

Žádost o změnu projektu byla podána řádně, včas a jeví se jako odůvodněná. ORR proto navrhuje zastupitelstvu kraje žádosti vyhovět a rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02714.0628 dle materiálu ZK-06-2019-61, př. 2.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 22. 10. 2019 a usnesením č. 1716/31/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02714.0628 dle materiálu ZK-06-2019-61, př. 2.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 11. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz