Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-06-2019-62: FOND VYSOČINY - Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny

ZK-06-2019-62.pdf, ZK-06-2019-62pr01.pdf , ZK-06-2019-62pr02.pdf

Číslo materiálu 62
Číslo jednací ZK-06-2019-62
Název FOND VYSOČINY - Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny
Zpracoval P. Tlustoš, D. Vichr, J. Jež
Předkládá P. Pacal
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o schválení změn v Zásadách Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. 

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 19. 6. 2018 usnesením č. 0545/04/2018/ZK v rámci sjednocení dotační politiky kraje schválilo Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny (dále jen „Zásady FV“).

Na základě praktických zkušeností s administrací programů, aplikací interních postupů a připomínek garantů programů jsou navrhovány v Zásadách FV změny. Navrhované změny jsou spíše formálního charakteru a jsou obsahem materiálu ZK-06-2019-62, př. 1. Zásady FV s přijatými změnami jsou pak obsahem materiálu ZK-06-2019-62, př. 2.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje navrhuje zastupitelstvu kraje schválit Zásady FV dle materiálu ZK-06-2019-62, př. 2.

Hlavní změny v Zásadách jsou tyto:

V textu vlastních Zásad provedeny pouze formulační zpřesnění Čl. 2 odst. (2) a v Čl. 6 odst. (4).

V šabloně výzvy (příloha č. 2 Zásad FV) byly formulačně sladěny typy neuznatelných nákladů se vzorem smlouvy a byl upraven způsob podání žádosti ve vazbě na změnu formy formuláře žádosti FV. Dále byl upraven rozsah dokladů o právní subjektivitě dokládaných žadatelem.

Ve vzoru smlouvy (příloha č. 5 Zásad FV) byla upravena terminologie a sladěna vazba na vzor výzvy.

Vzory žádostí a formulář závěrečné zprávy (příloha č. 3 a č. 4 Zásad FV) se obsahově nemění, ale budou nyní dostupné pro žadatele přímo ve webovém prostředí a žadatel již nebude potřebovat k vyplnění program Form Filler.

Stanoviska Odbor informatiky

Odbor informatiky nemá připomínky k předloženému materiálu.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k předloženému materiálu.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

OddPKŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.

Rada Fondu

Rada Fondu na svém zasedání dne 22. 10. 2019 doporučila zastupitelstvu kraje přijmout navržené usnesení.

Návrh usnesení schvaluje

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny dle materiálu ZK-06-2019-62, př. 2.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 5. 11. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz