Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2018-02: Prodej hmotných nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě

ZK-07-2018-02.pdf, ZK-07-2018-02pr01.xls , ZK-07-2018-02pr02.pdf , ZK-07-2018-02pr03.pdf

Číslo materiálu 2
Číslo jednací ZK-07-2018-02
Název Prodej hmotných nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
Zpracoval Z. Kadlec, P. Kolář, K. Kotrba, P. Tulis
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o prodej nemovitých věcí areálu bývalého Sanatoria Buchtův kopec v k. ú. Daňkovice a v k. ú. Sněžné na Moravě.

Zastupitelstvu Kraje Vysočina byl na 6. jednání konané dne 9. 10. 2018 předložen materiál ZK-06-2018-03 s názvem Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě. Materiál obsahoval údaje o nemovitém majetku ve vlastnictví kraje tvořící areál bývalého Sanatoria Buchtův kopec, historii dosavadních kroků při vyhlašovaných záměrech prodeje a popis výsledků zatím posledního vyhlášeného výběrového řízení na zájemce o koupi a následně podaných nabídek. Materiál byl před jednáním zastupitelstva kraje upraven do podoby materiálu ZK-06-2018-03upr1. Materiál obsahuje úplný a  chronologicky řazený vývoj a přílohy materiálu obsahují všechny doklady a  podklady včetně podaných nabídek, zápisu z jednání a korespondenci se zájemci.

Zastupitelstvo kraje usnesením 0655/06/2018/ZK ze dne 9. 10. 2018 rozhodlo zrušit výběrové řízení na prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě vyhlášené usnesením č. 1330/20/2018/RK a deklarovalo, že o předložených nabídkách rozhodne 6. 11. 2018.

Shrnutí: 

  • Existují dvě závazné nabídky (jednostranně podepsané kupní smlouvy) podané mimo zrušené výběrové řízení
  • Kupující společnost Bantiko s.r.o., kupní cena 30 500 000 Kč, úhrada kupní ceny ve čtyřech splátkách

1. splátka ve výši 5 000 000 Kč, uhrazena dne 10. 9. 2018

2. splátka ve výši 5 000 000 Kč v termínu do 31. 12. 2018

3. splátka ve výši 7 000 000 Kč v termínu do 30. 6. 2019

4. splátka ve výši 13 500 000 Kč v termínu do 31. 12. 2019

Zajištění ve výši 5 300 000 Kč (5 000 000 Kč uhrazená 1. splátka + 300 000 Kč složená jistina bude započtena na úhradu 4. splátky), složeno na účtu kraje.

  • Kupující společnost INVESTATE Gama s.r.o., kupní cena 25 000 000 Kč. Zajištění ve výši 25 000 000 Kč jako záloha na úhradu kupní ceny, složeno na účtu kraje.
  • Podle ustanovení § 36, písm. a) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů je zastupitelstvu kraje m. j. vyhrazeno rozhodování o převodu hmotných nemovitých věcí s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací. Záměr kraje prodat hmotnou nemovitou věc musí být v souladu s ustanovením § 18, odst (1) téhož zákona před rozhodnutím zastupitelstva kraje zveřejněn na úřední desce, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Zveřejněno bylo 18. 7. 2018, sejmuto 20. 8. 2018. Zákon nevylučuje předložení nabídek kdykoliv před rozhodnutím samosprávného orgánu. Dle zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů, je-li orgánům kraje podán návrh, připomínka či podnět (rozuměna i nabídka na odkup nabízené nemovitosti), orgány kraje jsou povinny je vyřídit, jde-li o působnost zastupitelstva, nejdéle do 90 dnů.
  • Podle ustanovení § 18, odst. (2) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů se při úplatném převodu majetku cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, přičemž odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna, jde-li o cenu nižší než obvyklou. Není-li odchylka od ceny obvyklé zdůvodněna, je právní jednání neplatné. Dle zpracovaného znaleckého posudku ze dne 3. 10. 2011 na ocenění nemovitých věcí areálu Sanatoria Buchtův kopec, byla cena zjištěná (úřední) stanovena ve výši 30 570 440 Kč, a cena obvyklá (tržní) byla soudním znalcem stanovena v rozpětí 26 000 000 Kč až 35 000 000 Kč. Při stanovení tržní ceny soudní znalec mimo jiné konstatoval, že dle provedeného šetření u realitních kanceláří se nepodařilo nalézt podobný areál, který by se v poslední době prodával a který by byl srovnatelný. Dle provedené aktualizace znaleckého posudku ze dne 15. 5. 2013 na ocenění nemovitých věcí areálu Sanatoria Buchtův kopec, byla cena zjištěná (úřední) stanovena ve výši 29 181 570 Kč a  cena obvyklá (tržní) byla soudním znalcem stanovena v rozpětí 21 000 000 Kč až 30 000 000  Kč. Dle zpracovaného stanoviska soudního znalce ze dne 28. 11. 2017, byla cena obvyklá (tržní) stanovena v rozpětí 18 000 000 Kč až 26 000 000  Kč. Cenu obvyklou určuje trh. Obě podané nabídky jsou co do výše nabízené kupní ceny v relaci s rozpětím cen obvyklých dle znaleckých posudků. Podané nabídky určují současnou obvyklou cenu nabízených nemovitostí.
  • Z pohledu nabídnuté kupní ceny se obě nabídky liší částkou 5 500 000 Kč v absolutní výši. Avšak v případě posuzování nabídky společnosti firmě Bantiko s.r.o. je třeba nabízenou částku snížit o vliv inflace a náklady na udržování areálu do doby přechodu vlastnictví. Vliv inflace vychází z očekáváné inflace zveřejněné na stránkách ČNB pro rok 2018 (2,14 %) a  pro rok 2019 (2 %). Z těchto údajů a z výše splátek ve stanovených termínech vychází „inflační snížení“ peněz ve výši cca 375 000 Kč. Průměrné náklady na zajištění udržování provozu celého areálu vychází ve výši cca 1 100 000 Kč/rok. Z těchto částek vychází reálná nabídka společnosti Bantiko s.r.o. s úhradou celé kupní ceny k 31. 12. 2019 ve výši cca 29 000 000 Kč. Z tohoto pohledu se jeví nabídka společnosti Bantiko s.r.o. výhodnější.
Návrh řešení

S ohledem na výše uvedené návrh usnesení předpokládá rozhodnout o převodu hmotných nemovitých věcí v rozsahu materiálu ZK-07-2018-02, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti Bantiko s.r.o., IČO 07096780, se sídlem Václavská 237/6, Staré Brno, 603 00 Brno za kupní cenu 30 500 000 Kč za smluvních podmínek dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-07-2018-02, př. 2.

V případě, že zastupitelstvo kraje nerozhodne o převodu nemovitostí do vlastnictví společnosti Bantiko s.r.o., usnesení předpokládá rozhodnout o převodu hmotných nemovitých věcí v rozsahu materiálu ZK-07-2018-02, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti INVESTATE Gama s.r.o., IČO 07100540, se sídlem Preslova 307/73, Pisárky, 602 00  Brno za kupní cenu 25 000 000 Kč za smluvních podmínek dle smlouvy kupní dle materiálu ZK-07-2018-02, př. 3.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 23. 10. 2018 a usnesením č. 1858/30/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

převést hmotné nemovité věci v rozsahu materiálu ZK-07-2018-02, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti Bantiko s.r.o., IČO 07096780, se sídlem Václavská 237/6, Staré Brno, 603 00  Brno za kupní cenu 30 500 000 Kč a za smluvních podmínek dle smlouvy kupní dle materiálu ZK-07-2018-02, př. 2;

 

V případě, že zastupitelstvo kraje nerozhodne o převodu hmotných nemovitých věcí do vlastnictví společnosti Bantiko s.r.o., zastupitelstvo kraje rozhoduje převést hmotné nemovité věci v rozsahu materiálu ZK-07-2018-02, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti INVESTATE Gama s.r.o., IČO  07100540, se sídlem Preslova 307/73, Pisárky, 602 00  Brno za kupní cenu 25 000 000 Kč za smluvních podmínek dle smlouvy kupní dle materiálu ZK-07-2018-02, př. 3.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 15. 1. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz