Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2018-07: FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu

ZK-07-2018-07.pdf, ZK-07-2018-07pr01.pdf , ZK-07-2018-07pr02.doc , ZK-07-2018-07pr03.pdf , ZK-07-2018-07pr04.pdf , ZK-07-2018-07pr05.pdf

Číslo materiálu 7
Číslo jednací ZK-07-2018-07
Název FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
Zpracoval P. Pavlinec, D. Šťastná
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 5
Popis problému

Usnesením č. 0246/04/2017/ZK bylo rozhodnuto o podpoře projektů předložených v rámci grantového programu Infrastruktura ICT 2017. Jedním ze schválených projektů byl projekt Obce Pavlov, evidenční číslo FV01978.0002 - „Optická síť Pavlov 2017“. Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána 10. 7. 2017 (příloha ZK-07-2018-07, př. 3).

Pan starosta Obce Pavlov František Popelář se dne 26. 2. 2018 obrátil na Kraj Vysočina s žádostí o změnu projektu, spočívající v prodloužení termínu realizace projektu do 30. 9. 2018 a termínu na předložení závěrečné zprávy do 30. 10. 2018, a to z důvodů uvedených v materiálu ZK-07-2018-07, př. 4.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 0282/02/2018/ZK bylo rozhodnuto o prodloužení realizace projektu a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 10. 7. 2017 (ZK-07-2018-07, př. 5).

Dne 3. 9. 2018 byla podána na Kraj Vysočina druhá žádost obce Pavlov týkající se prodloužení termínu realizace projektu do 30. 5. 2019 a to z důvodů uvedených v materiálu ZK-07-2018-07, př. 1. Tato změna, která je vyvolána objektivními důvody, by nijak neovlivnila hodnocení projektu. Projekt je zaevidován v systému eDotace – ID FV01978.0002.

Návrh řešení

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu byla zaslána řádně před vypršením termínu pro realizaci projektu ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 10. 7. 2017 a odůvodnění se jeví jako relevantní, proto odbor informatiky navrhuje vyhovět žádosti a uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2018-07, př. 2.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 16. 10. 2018 a usnesením č. 1783/29/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje nemá k návrhu usnesení připomínek.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2018-07, př. 2.

Odpovědnost rada kraje (6. 11. 2018), Odbor informatiky (31. 12. 2018)
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz