Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2018-08: Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace

ZK-07-2018-08.pdf

Číslo materiálu 8
Číslo jednací ZK-07-2018-08
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Zpracoval V. Eisová
Předkládá V. Novotný
Počet příloh 0
Popis problému

Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0197/03/2016/ZK udělilo souhlas s realizací projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ (dále jen „Projekt“) Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, (dále jen „nemocnice“) předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) v rámci 31. Výzvy (dále jen „výzva“).

V souvislosti s tím rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 0254/04/2017/ZK o uzavření Smlouvy o zápůjčce ve výši 91 900 000 Kč za účelem krytí výdajů spojených s realizací Projektu. Smlouva o zápůjčce je uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 12. 2020 s tím, že Nemocnice je povinna vrátit zápůjčku nejpozději v termínu do 31. 12. 2020.

Zápůjčka na realizaci druhé etapy Projektu byla Nemocnici poskytnuta na základě předložených žádostí v celkové výši  39 175 196,63 Kč.

Dne 12. 9. 2018 byla na účet Kraje Vysočina vrácena část půjčených peněžních prostředků ve výši 35 257 676,96 Kč odpovídající evropskému a státnímu podílu z celkových způsobilých výdajů, které vydlužitel vynaložil na realizaci druhé etapy Projektu. Zbývající část zápůjčky ve výši 3 917 519,67 Kč odpovídající povinné spoluúčasti ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu, je vydlužitel povinen vrátit dle ustanovení smlouvy o zápůjčce.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhl radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina příslušné rozpočtové opatření v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o  rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Vrácené peněžní prostředky budou převedeny zpět do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 2. 10. 2018 a usnesením č. 1727/27/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě splátky zápůjčky od Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace v celkové výši 35 257 676,96 Kč, poskytnuté na předfinancování druhé etapy projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ a navrhuje, aby tato částka byla převedena do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2018 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 352230) o částku 35 257 676,96 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci, na předfinancování druhé etapy projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví
Termín 30. 11. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz