Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2018-09: Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – zvýšení příspěvku na provoz u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

ZK-07-2018-09.pdf, ZK-07-2018-09pr01.doc , ZK-07-2018-09pr02.pdf

Číslo materiálu 9
Číslo jednací ZK-07-2018-09
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – zvýšení příspěvku na provoz u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Dvořáková
Předkládá V. Novotný
Počet příloh 2
Popis problému

Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace, (dále jen „ZZS KV“) hospodaří podle zřizovatelem schváleného finančního plánu. Pro rok 2018 ZZS KV předpokládá ztrátové hospodaření, které je způsobeno zejména nárůstem osobních nákladů asi o 28 mil. Kč oproti loňskému roku. Pro rok 2018 bylo toto navýšení částečně zohledněno zvýšením příspěvku na provoz, a to o částku 20 mil. Kč.

Nárůst nákladů je způsoben zejména zvýšením mzdových nákladů z důvodu navýšení platových tarifů zaměstnanců ve zdravotnictví o 10 % s účinností od 1. 1. 2018 (cca 20 mil. Kč), přeřazením řidičů ze 7. platové třídy do 8. platové třídy podle nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě (cca 4 mil. Kč) a také platovými postupy u vybraných zaměstnanců (cca 4 mil. Kč).

Na základě výše popsaného požádala ZZS KV dle materiálu ZK-07-2018-09, př. 1 o navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ ve výši 4 mil. Kč. Pro zachování vyrovnaného výsledku hospodaření v předešlých letech byla ZZS KV nucena zapojit (do výnosů zúčtovat) peněžní fondy. Pro letošní rok jsou tedy další zdroje a možné účetní operace téměř vyčerpány.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhl radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit zvýšení příspěvku na provoz pro ZZS KV ve výši 4 mil. Kč na úhradu osobních nákladů.

Finanční prostředky budou poskytnuty jako příspěvek na provoz v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina, které spočívá ve zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u ZZS KV.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 16. 10. 2018 a usnesením č. 1789/29/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví připomínky. Aktuální stav rezervy na kapitole Zdravotnictví, § 3522 je 36 189 tis. Kč.  

Odbor informatiky

Podpora byla zaevidována v systému eDotace – ID dotace O02408-51 (materiál ZK-07-2018-09, př. 2).

 

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve zvýšení § 3533 – Zdravotnická záchranná služba, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 4 000 000 Kč při současném snížení § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 4 000 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 4 000 000 Kč za účelem částečné úhrady zvýšených osobních nákladů.
Odpovědnost rada kraje (6. 11. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018), Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018), ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvková organizace (31. 12. 2018)
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz