Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2018-10: Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů

ZK-07-2018-10.pdf, ZK-07-2018-10pr01.doc

Číslo materiálu 10
Číslo jednací ZK-07-2018-10
Název Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů
Zpracoval L. Charvátová, D. Talpa
Předkládá V. Novotný
Počet příloh 1
Popis problému

Kvalitní a dostupné veřejné služby patří mezi prioritní oblasti Programu rozvoje Kraje Vysočina. S tím souvisí také cíl zabezpečit kvalifikované lidské zdroje potřebné pro zajištění kvalitní zdravotní péče. V Kraji Vysočina postupně dochází k problémům se zajištěním primární péče. Důvodem nedostatků všeobecných praktických lékařů a pediatrů je jejich vysoký věkový průměr a  odchod do starobního důchodu. S ohledem na nedostatek nových lékařů pro primární péči reálně hrozí, že bez dalších koncepčních kroků nebude tato péče v nadcházejících letech, zejména v menších městech a odlehlých částech Kraje Vysočina, zajištěna.

Odbor zdravotnictví proto připravil návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů, na základě kterých má být poskytována alespoň částečná finanční úhrada nákladů při účasti na specializačním vzdělávání v  oboru všeobecné praktické lékařství a oboru pediatrie a také samotná realizace v zařízení akreditovaném Ministerstvem zdravotnictví. Bližší podmínky poskytování úhrady části nákladů souvisejících se specializačním vzděláváním jako nástroj motivace jsou uvedeny v materiálu ZK-07-2018-10, př. 1.

Návrh řešení

Rada Kraje Vysočina doporučila Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů dle materiálu ZK-07-2018-10, př. 1.

Příslušnost zastupitelstva kraje je dána § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska rada kraje

materiál projednala na svém zasedání dne 23. 10. 2018 a usnesením č. 1835/30/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

bere materiál na vědomí. Finanční prostředky na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů jsou zahrnuty v návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019, v kapitole Zdravotnictví, § 3599 – Činnosti ve zdravotnictví.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

nemá k návrhu usnesení připomínky.

Oddělení řízení lidských zdrojů

nemá k návrhu usnesení připomínky.

Návrh usnesení schvaluje

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů dle materiálu ZK-07-2018-10, př. 1.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz