Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2018-11: Prodloužení termínu trvání smlouvy o zápůjčce pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

ZK-07-2018-11.pdf, ZK-07-2018-11pr01.pdf , ZK-07-2018-11pr02.doc

Číslo materiálu 11
Číslo jednací ZK-07-2018-11
Název Prodloužení termínu trvání smlouvy o zápůjčce pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Dvořáková, L. Charvátová
Předkládá V. Novotný
Počet příloh 2
Popis problému

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, (dále také „Nemocnice“) požádala dle materiálu ZK-07-2018-11, př. 1 o prodloužení termínu trvání smlouvy o zápůjčce, o které rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0252/04/2017/ZK.

Smlouva o zápůjčce ve výši 98 997 000 Kč je určena ke krytí celkových (investičních) výdajů projektu „Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava“. Projekt byl předložen v rámci výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví.

Zápůjčka je k dnešnímu dni čerpána ve výši 50 472 299,60 Kč. Termín trvání smlouvy a současně termín pro vrácení celkové výše zápůjčky byl sjednán na 31. 12. 2018.

Žádost Nemocnice je odůvodněna prodloužením doby realizace projektu ze strany řídícího orgánu (z důvodu možnosti dalšího čerpání „ušetřených“ prostředků, které vznikly díky rozdílům v předpokládaných a skutečných pořizovacích cenách nakupovaného vybavení a také zdržení na straně Centra pro regionální rozvoj České republiky při kontrole a schvalování 2. fáze veřejných zakázek).

Návrh řešení

Na základě předložené žádosti navrhl odbor zdravotnictví radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o zápůjčce, dle materiálu ZK-07-2018-11, př. 2, a tím prodloužit termín pro možnost čerpání a vrácení schválené zápůjčky.

Zápůjčka určená ke krytí celkových investičních výdajů projektu „Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava“ bude uhrazena do 31. 12. 2019.

Uzavření smlouvy o poskytnutí zápůjčky je podle ustanovení § 36 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v pravomoci zastupitelstva kraje.

Stanoviska Rada kraje

materiál projednala na svém zasedání dne 23. 10. 2018 a usnesením č. 1836/30/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce určené ke krytí celkových (investičních) výdajů projektu „Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava“ dle materiálu ZK-07-2018-11, př. 2.

Odpovědnost rada kraje (6. 11. 2018), Odbor zdravotnictví (31. 12. 2019), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (31. 12. 2019)
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz