Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2018-12: Návrh na změnu Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

ZK-07-2018-12.pdf, ZK-07-2018-12pr01.doc , ZK-07-2018-12pr02.doc , ZK-07-2018-12pr03.xls

Číslo materiálu 12
Číslo jednací ZK-07-2018-12
Název Návrh na změnu Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Zpracoval L. Charvátová, J. Rytychová
Předkládá V. Novotný
Počet příloh 3
Popis problému

Kraj Vysočina pořídil v rámci realizace projektu „Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2014“ (dále jen „projekt“) dlouhodobý hmotný majetek, který slouží mimo jiné pro potřeby a  k  výkonu hlavní činnosti Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace. Majetek byl těmto organizacím předán k hospodaření na základě usnesení č. 0482/06/2015/ZK ze dne 10. 11. 2015.

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, požádala o převod 15 ks VDI  terminálů, které nevyužívá, na Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, která má těchto terminálů nedostatek. Bližší specifikace majetku je uvedena v materiálu ZK-07-2018-12, př. 3. Převodem majetku není dotčena či ohrožena udržitelnost projektu, bezplatné převedení terminálů v době udržitelnosti projektu bylo schváleno Centrem pro regionální rozvoj České republiky.

Návrhy dodatků zřizovacích listin obou příspěvkových organizací jsou uvedeny v materiálech ZK-07-2018-12, př. 1 a ZK-07-2018-12, př. 2.

Podle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno zřizovat a rušit příspěvkové organizace a  organizační složky kraje; k tomu schvalovat jejich zřizovací listiny.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhl radě kraje, aby souhlasila s převodem 15 ks terminálů VDI z Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, na Nemocnici Jihlavu, příspěvkovou organizaci.

Dále odbor zdravotnictví navrhl radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2018-12, př. 1 a Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2018-12, př.  2.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 23. 10. 2018 a usnesením č. 1834/30/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor informatiky

Odbor informatiky souhlasí s navrženým usnesením.

Návrh usnesení schvaluje
  • Dodatek č. 25 Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2018-12, př. 1;
  • Dodatek č. 22 Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2018-12, př. 2.
Odpovědnost rada kraje, Odbor zdravotnictví
Termín 6. 11. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz