Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2018-13: Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina

ZK-07-2018-13.pdf, ZK-07-2018-13pr01.xls , ZK-07-2018-13pr02.xls

Číslo materiálu 13
Číslo jednací ZK-07-2018-13
Název Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
Zpracoval M. Slánský
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Tento materiál projednává bezúplatné nabytí pozemků pod silnicemi II. a III. třídy z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

Kraj Vysočina se na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stal vlastníkem silnic II. a III. třídy na území Kraje Vysočina. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a  právnickými osobami.

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor majetkový (dále jen OM) na základě vlastního zjištění, na základě podnětů KSÚSV a případně na základě výzvy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových zjistil, že některé pozemky pod silnicemi II. a III. třídy jsou ve vlastnictví ČR a příslušnost hospodařit k nim má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen Úřad).

Pozemky uvedené v tomto materiálu získá Kraj Vysočina od Úřadu bez podmínek.

Návrh řešení

Návrh předpokládá rozhodnutí zastupitelstva kraje bezúplatně nabýt pozemky dle materiálů ZK-07-2018-13, př. 1 a ZK-07-2018-13, př. 2 z vlastnictví ČR - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina.

Nabytím výše uvedených pozemků dojde ke sjednocení vlastnictví stavby silničního tělesa a těchto pozemků.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 18. 9. 2018 a usnesením č. 1632/25/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 23. 10. 2018 a usnesením č. 1847/30/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky dle materiálů ZK-07-2018-13, př. 1 a ZK-07-2018-13, př. 2 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz