Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2018-15: Nabytí pozemků po stavbě „II/351 Macourov – most ev. č. 351-004“

ZK-07-2018-15.pdf, ZK-07-2018-15pr01.pdf , ZK-07-2018-15pr02.pdf

Číslo materiálu 15
Číslo jednací ZK-07-2018-15
Název Nabytí pozemků po stavbě „II/351 Macourov – most ev. č. 351-004“
Zpracoval M. Slánský
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Tento materiál projednává uzavření smluv, kterými dojde k narovnání majetkoprávního vztahu po opravě mostu ev. č. 351-004 na silnici č. II/351 v k. ú. Macourov a obci Žižkovo Pole v rámci akce "II/351 Macourov-most ev. č. 351-004".

Po uvedené stavbě došlo ke geometrickému zaměření a vydání kolaudačního souhlasu a tento nový stav byl zapsán do katastru nemovitostí. S fyzickými osobami je potřeba uzavřít smlouvy kupní na pozemky v rozsahu materiálu ZK-07-2018-15, př. 1 za navrhovanou kupní cenu 100 Kč/m2.

S obcí Žižkovo Pole je potřeba uzavřít smlouvu darovací.

S Povodím Vltavy, státním podnikem byla již dříve uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene.

V budoucnu bude nutné ještě uzavřít jednu kupní smlouvu s poslední fyzickou osobou, avšak až po vyřešení zástavního práva k nemovitostem, které má tento vlastník u finančního ústavu (úvěr).

Návrh řešení

OM navrhuje nabýt pozemky v rozsahu materiálu ZK-07-2018-15, př. 1 do vlastnictví kraje a tím dojde k narovnání majetkoprávního vztahu po opravě mostu ev. č. 351-004 na silnici č. II/351 v k. ú. Macourov a obci Žižkovo Pole v rámci akce "II/351 Macourov-most ev. č. 351-004".

Návrh usnesení předpokládá rozhodnutí zastupitelstva kraje nabýt pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smlouvy v rozsahu způsobem a za ceny dle materiálu ZK-07-2018-15, př. 1 a nabýt darem pozemek od obce Žižkovo Pole.

Smlouvy nejsou přikládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 2. 10. 2018 a usnesením č. 1735/27/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje
  • nabýt koupí pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smlouvy v rozsahu a za ceny dle materiálu ZK-07-2018-15, př. 1;
  • nabýt darem pozemek od obce Žižkovo Pole dle materiálu ZK-07-2018-15, př. 1,

do vlastnictví Kraje Vysočina.

Odpovědnost rada kraje, Odbor majetkový
Termín 6. 11. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz