Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2018-16: Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat, nabytí pozemků

ZK-07-2018-16.pdf, ZK-07-2018-16pr01.doc , ZK-07-2018-16pr02.pdf

Číslo materiálu 16
Číslo jednací ZK-07-2018-16
Název Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat, nabytí pozemků
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o bezúplatné nabytí pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina.

Kraj Vysočina bude investorem novostavby obchvatu Velkého Beranova a Nových Domků, který zahrnuje přeložku silnice II/602 s novým napojením na silnici II/353 okružní křižovatkou. Připravovaná stavba je v souladu s koridorem stanoveném v Zásadách územního rozvoje Kraje Vysočina. Obchvat řeší vymístění tranzitní dopravy z obce Velký Beranov a místní části Nové Domky ve směru východ – západ (II/602 Velké Meziříčí – Jihlava) a ve směru sever – západ (D1, MÚK Velký Beranov – Jihlava) s pokračováním na v současné době připravovanou stavbu „II/602 Jihlava – JV obchvat“, která zahrnuje jihovýchodní obchvat Jihlavy s možným pokračováním jižním směrem po silnici I/38 (E59 směr Znojmo) a II/405 (Brtnice, Třebíč). Přeložka silnice II/602 je navržena v kategorii S9,5/70. Celková délka přeložky silnice II/602 je 4,24886 km.

Trvalý zábor stavby je z části umístěn na pozemcích v k.ú. Velký Beranov ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad, se kterým je  třeba uzavřít majetkoprávní smlouvu na zakládě které získá Kraj Vysočina předmětné pozemky do svého vlastnictví.

Návrh řešení

Státní pozemkový úřad na základě písemné žádosti kraje do jeho vlastnictví bezúplatně převede zemědělské pozemky, s nimiž je příslušný hospodařit, určené rozhodnutím o umístění stavby k  zastavění, jsou-li určené k zastavění veřejně prospěšnou stavbou. Pro možnost doložení žádosti kraje o bezúplatný převod pozemků a následné uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků do vlastnictví kraje navrhuje OM zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatným převodem od České republiky, Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-07-2018-16, př. 1.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 9. 10. 2018 a usnesením č. 1768/28/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s navrženým usnesením

Návrh usnesení rozhoduje

nabýt bezúplatným převodem od České republiky, Státního pozemkového úřadu, do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-07-2018-16, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz