Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2018-17: Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Polná

ZK-07-2018-17.pdf, ZK-07-2018-17pr01.xlsx , ZK-07-2018-17pr02.xlsx , ZK-07-2018-17pr03.doc , ZK-07-2018-17pr04.doc

Číslo materiálu 17
Číslo jednací ZK-07-2018-17
Název Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Polná
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 4
Popis problému

Na OM se obrátilo dne 28. 6. 2018 město Polná se žádostí o darování pozemků v k. ú. Polná zastavěných chodníky vybudovanými v rámci stavby "Bezpečné a bezbariérové chodníky v Polné a předložila za tím účelem GP č. 2312-55/2017 a 2348-20/2018.  Následně dne 23. 7. 2018 město Polná rozšířilo svoji žádost o další pozemky zastavěné stavbou chodníků v rámci téže stavby a předložilo další GP č. 2364-41/2018. Seznam pozemků, které by měly být převedeny do vlastnictví města Polná je v materiálu ZK-07-2018-17, př. 1.

Na stavbu chodníků bylo vydáno řádné stavební povolení, kdy Kraj Vysočina uzavřel s městem Polná smlouvy zakládající právo provést stavbu na základě usnesení 1132/24/2011/RK a  0474/09/2015/RK. Nyní jsou chodníky postavené a zkolaudované a je možné přistoupit v  souladu se znění smluv zakládajících právo provést stavby k majetkoprávnímu vypořádání.

Z předložených GP vyplynula i potřeba převodu částí pozemků ve vlastnictví města Polná do vlastnictví Kraje Vysočina, neboť tyto pozemky jsou zastavěné krajskou silnicí. Seznam těchto pozemků je v materiálu ZK-07-2018-17, př. 2.

Návrh řešení

OM navrhuje převést darem do vlastnictví města Polná pozemky uvedené v materiálu ZK-07-2018-17, př. 1. Podmínka převodu, tj. zveřejnění záměru darování pozemků na úřední desce Krajského úřadu bude do dne jednání zastupitelstva kraje splněna. Je tedy možné předložit zastupitelstvu kraje k  rozhodnutí materiál, kterým bude rozhodnuto o darování pozemků zastavěných chodníky, popř. těch, na kterých je veřejná zeleň do vlastnictví města Polná.

Vzhledem k tomu, že některé pozemky ve vlastnictví města Polná, jsou zastavěny krajskou silnicí, je třeba je získat formou daru do vlastnictví kraje.

Převáděné i nabyté pozemky budou předány, popř. vyjmuty z a do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.

Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní typ smlouvy.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout  převést darem pozemky uvedené v materiálu ZK-07-2018-17, př.  1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Polná a dále nabýt darem pozemky uvedené v materiálu ZK-07-2018-17, př. 2 z vlastnictví  města Polná do vlastnictví Kraje Vysočina a dále schválit dodatky Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 25. 9. 2018 a usnesením č. 1713/26/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s navrženými vzájemnými převody pozemků mezi Krajem Vysočina a městem Polná.

Návrh usnesení rozhoduje
  • převést darem pozemky v k. ú. Polná uvedené v materiálu ZK-07-2018-17, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Polná;
  • nabýt darem pozemky v k. ú. Polná uvedené v materiálu ZK-07-2018-17, př. 2 z vlastnictví města Polná do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
  • Dodatek č. 1780 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2018-17, př. 3;
  • Dodatek č. 1781 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2018-17, př. 4.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 28. 2. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz