Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2018-18: Majetkoprávní příprava stavby „II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť - Revoluční)“

ZK-07-2018-18.pdf, ZK-07-2018-18pr01.XLS , ZK-07-2018-18pr02.pdf

Číslo materiálu 18
Číslo jednací ZK-07-2018-18
Název Majetkoprávní příprava stavby „II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť - Revoluční)“
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Předkládaný materiál řeší majetkoprávní přípravu stavby „II/406 Dvorce – Telč, 1. Stavba (Třešť-Revoluční)“.

Investorem stavby je Kraj Vysočina, finanční prostředky na tuto stavbu budou poskytnuty i v rámci dotace z EU.

Stavba se bude týkat silnice II/406 na pozemcích v k. ú. Třešť ve vlastnictví Kraje Vysočina, Města Třešť, ČR – Povodí Moravy, s. p., ČR-Správy železniční dopravní cesty, státní organizace. 

Stavba řeší celkovou modernizaci silnice II/406. Předmětem modernizace je část průtahu silnice II/406 městem Třešť. Jedná se o úsek silnice II/406 o celkové délce 0,737 km, který vede od křižovatky ulic Na Hrázi-Fritzova-Dr. Richtra až po železniční přejezd s tratí č. 406-003 na traťovém úseku 227 v k. ú. Třešť. Směrová trasa byla rozdělena na 4 dílčí části:

Úsek SO.101 -  ul. Na Hrázi v úseku Fritzova - Rooseweltova

Úsek SO.102 -  ul. 5. Května v úseku Rooseweltova – náměstí T. G. Masaryka

Úsek SO.103 – ul. Revoluční  v úseku náměstí T. G. Masaryka - Nerudova

Úsek SO.104 – ul. Revoluční  v úseku Nerudova – železniční přejezd.

Součástí modernizace komunikace jsou vyvolané úpravy chodníků, nároží křižovatek, návrh dělícího ostrůvku ve vozovce, plnících ochrannou funkci při přechodu pro chodce. Součástí stavby je také revize dopravního značení.

V rámci stavby je koordinováno několik stavebních objektů, které dohromady utvářejí a doplňují šířkový profil komunikace II/406. Kromě vozovky silnice  II/406 a navazujících dopravních ploch budou v dotčeném úseku rekonstruovány vodovodní a kanalizační řády, veřejné osvětlení a nově osazen rozvod HDPE trubek pro uložení optických vláken.

Kraj Vysočina je investorem průjezdního úseku silnice II/406, úpravy nároží křižovatek a zčásti rekonstrukce dešťové a jednotné kanalizace.

Město Třešť je investorem navazujících dopravních ploch (chodníky, plochy pro pěší, parkovací a  odstavné plochy), rekonstrukce vodovodního řadu, veřejného osvětlení, dešťové a jednotné kanalizace.

Ze záborového elaborátu projektové dokumentace, vypracované společností Royal Haskoning DHV CR spol. s.r.o., Sokolovská 100/94, Praha 8-Karlín, 186 00, vyplývá potřeba trvalého záboru pozemků KN v k. ú. Třešť pro výše uvedenou stavbu (stavební objekt SO.101, SO.102, SO.103, SO.104), které jsou ve vlastnictví Města Třešť. Seznam pozemků, zahrnutých do trvalého  záboru je obsahem materiálu ZK-07-2018-18, př. 1.

S ohledem na výše uváděné skutečnosti a s přihlédnutím k poměrně malému rozsahu trvalého záboru u jednotlivých pozemků, odbor majetkový navrhuje v současné době  uzavřít s Městem Třešť smlouvu o budoucí darovací smlouvě na části pozemků, zahrnutých do trvalého záboru. Po dokončení stavby bude provedeno geometrické zaměření skutečného provedení stavby a bude vyhotovený geometrický plán na oddělení částí pozemků, dotčených rekonstrukcí silnice II/406. Následně bude uzavřena s Městem Třešť darovací smlouva. 

Ze strany Města Třešť byl dne 29.8.2018 vydaný souhlas vlastníka pozemku se stavebním záměrem „II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť-Revoluční)“ dle § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.

Ze záborového elaborátu projektové dokumentace, dále vyplývá potřeba trvalého záboru pozemku KN par. č. 4592/1 v k. ú. Třešť pro výše uvedenou stavbu (stavební objekt SO.104) v rozsahu cca 38 m2. Výše uvedený pozemek KN par. č. 4592/1 v k. ú. Třešť je vedený Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Jihlava na LV č. 1137 pro k. ú. Třešť a obec Třešť, s právem vlastnickým pro Českou republiku – Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci.

Ze záborového elaborátu rovněž vyplývá potřeba trvalého záboru pozemku KN par. č. 4602/1 v k. ú. Třešť pro výše uvedenou stavbu (stavební objekt SO.101) v rozsahu cca 39 m2. Výše uvedený pozemek KN par. č. 4602/1 v k. ú. Třešť je vedený Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Jihlava na LV č. 2320 pro k. ú. Třešť a obec Třešť, s právem vlastnickým pro Českou republiku – Povodí Moravy, s.p.

Řešení majetkoprávního vypořádání pozemků KN par. č. 4592/1 a 4602/1 v k. ú. Třešť bude předmětem samostatného materiálu.

Návrh řešení

S ohledem na výše uvedené skutečnosti, odbor majetkový navrhuje zastupitelstvu kraje: rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a Městem Třešť smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Město Třešť zaváže po realizaci stavby darovat části pozemků v k. ú. Třešť v rozsahu cca dle materiálu ZK-07-2018-18, př. 1, zastavěné silnicí II/406, do vlastnictví Kraje Vysočina. Kraj Vysočina se zaváže tyto části pozemků přijmout do svého vlastnictví. Výměry pozemků jsou orientační, uvedené dle záborového elaborátu projektové dokumentace.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě.

Smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 9. 10. 2018 a usnesením č. 1771/28/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a Městem Třešť smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Město Třešť zaváže po realizaci stavby darovat části pozemků v k. ú. Třešť v rozsahu dle materiálu ZK-07-2018-18, př. 1, zastavěné silnicí II/406, do vlastnictví Kraje Vysočina. Kraj Vysočina se zaváže tyto části pozemků přijmout do svého vlastnictví.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 28. 2. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz