Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2018-19: Majetkoprávní příprava stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“

ZK-07-2018-19.pdf

Číslo materiálu 19
Číslo jednací ZK-07-2018-19
Název Majetkoprávní příprava stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“
Zpracoval V. Chmela
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o nabytí pozemků nacházejících se v trvalém záboru stavby „II/602 Jihlava – JV obchvat“ do vlastnictví Kraje Vysočina.

Kraj Vysočina je investorem stavby „II/602 Jihlava – JV obchvat“, která by měla být spolufinancována z prostředků EU. Jedná se o propojení silnice I/38 a silnice II/602, které umožní vyvedení silnice II/602 ze zastavěného území města a tím se umožní výrazněji regulovat tranzitní dopravu přes centrum města.

V rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/602 Jihlava – JV obchvat“ je nutné zajistit smlouvy s  vlastníky pozemků dotčených touto stavbou, kterými bude zajištěno vypořádání vlastnických vztahů. Jedním z těchto vlastníků pozemků je Česká republika - Státní pozemkový úřad, která na žádost kraje do jeho vlastnictví bezúplatně převede pozemky, určené rozhodnutím o umístění stavby k zastavění, jsou-li určené k zastavění veřejně prospěšnou stavbou.

Z tohoto důvodu je nutné uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu pozemku par. č. 6259/8 o  výměře 1179 m2 odděleného z par. č. 108/1 dle geometrického plánu č. 169‑98/2017 v katastrálním území Sasov, pozemku par. č. 312/12 o výměře 91 m2 odděleného z par. č. 108/8 dle geometrického plánu č. 207-114/2016 v katastrálním území Kosov u Jihlavy, pozemků par. č.  707/8 o výměře 369 m2 a par. č. 707/9 o výměře 293 m2 oddělených z par. č. 325/32 dle geometrického plánu č. 222-114/2016 v katastrálním území Studénky mezi Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem jako převádějícím a Krajem Vysočina jako nabyvatelem.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje k zajištění plynulé majetkoprávní přípravy rozhodnout nabýt bezúplatným převodem od České republiky - Státního pozemkového úřadu pozemek par. č. 6259/8 o výměře 1179 m2 oddělený z par. č. 108/1 dle geometrického plánu č. 169‑98/2017 v katastrálním území Sasov, pozemek par. č. 312/12 o výměře 91 m2 oddělený z par. č. 108/8 dle geometrického plánu č. 207-114/2016 v katastrálním území Kosov u  Jihlavy, pozemky par. č. 707/8 o výměře 369 m2 a par. č. 707/9 o výměře 293 m2 oddělené z par. č. 325/32 dle geometrického plánu č. 222-114/2016 v katastrálním území Studénky.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt bezúplatným převodem pozemek par. č. 6259/8 o  výměře 1179 m2 oddělený z par. č. 108/1 dle geometrického plánu č. 169‑98/2017 v katastrálním území Sasov, pozemek par. č. 312/12 o výměře 91 m2 oddělený z par. č. 108/8 dle geometrického plánu č. 207-114/2016 v katastrálním území Kosov u  Jihlavy, pozemky par. č. 707/8 o výměře 369 m2 a par. č. 707/9 o výměře 293 m2 oddělené z par. č. 325/32 dle geometrického plánu č. 222-114/2016 v katastrálním území Studénky.

Smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smluvní vztah.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 9. 10. 2018 a usnesením č. 1769/28/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s navrženým usnesením

Návrh usnesení rozhoduje

nabýt bezúplatným převodem od České republiky - Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Kraje Vysočina pozemek par. č. 6259/8 o výměře 1179 m2 oddělený z par. č. 108/1 dle geometrického plánu č. 169‑98/2017 v katastrálním území Sasov, pozemek par. č. 312/12 o výměře 91 m2 oddělený z par. č. 108/8 dle geometrického plánu č. 207-114/2016 v katastrálním území Kosov u Jihlavy, pozemky par. č. 707/8 o výměře 369 m2 a par. č.  707/9 o výměře 293 m2 oddělené z par. č. 325/32 dle geometrického plánu č. 222-114/2016 v katastrálním území Studénky.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 7. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz