Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2018-20: Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Koberovice

ZK-07-2018-20.pdf, ZK-07-2018-20pr01.xls , ZK-07-2018-20pr02.xls , ZK-07-2018-20pr03.doc , ZK-07-2018-20pr04.doc , ZK-07-2018-20pr05.pdf

Číslo materiálu 20
Číslo jednací ZK-07-2018-20
Název Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Koberovice
Zpracoval V. Veselá
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 5
Popis problému

Jedná se o vzájemné darování pozemků obce Koberovice a Kraje Vysočina.

Majetkový odbor zajistil geometrické zaměření části silnice II/130 v obci Koberovice geometrickým plánem č. 134-59/2015.

OM projednal s obcí Koberovice vzájemné převody pozemků tak, aby obec převedla kraji pozemky nacházející se pod silnicí II/130 a kraj převedl obci pozemky mimo silnici.

Silnicí II/130 jsou zastavěny pozemky uvedené v materiálu ZK-07-2018-20, př. 2, které jsou ve vlastnictví obce Koberovice a jsou vedeny u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Pelhřimov na LV 10001 pro k. ú. a obce Koberovice v celkové výměře 316 m2.

Kraj převede obci Koberovice pozemky uvedené  v materiálu ZK-07-2018-20, př. 1, nacházející se mimo silnici, které jsou vedeny u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Pelhřimov na LV 155 pro k.ú. a obec Koberovice v celkové výměře 2533 m2

Pozemky par. č. 773/1, par. č. 773/12, par. č. 773/15, par. č. 773/16, par. č. 773/17, par. č. 773/18, par. č. 773/19, par. č. 773/25, par. č. 773/28, par. č. 773/29, par. č. 773/30, par. č. 773/31, par. č. 773/45, par. č. 773/47, par. č. 773/49 a par. č. 815 získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou jsou pozemky svěřeny do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemky jsou vedeny Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Pelhřimov na listu vlastnictví č. 155 pro k. ú. a obec Koberovice.

Návrh řešení

OM navrhuje nabýt darem pozemky zaměřené geometrickým plánem č. 134-59/2015 v k. ú. a obci Koberovice,  uvedené v materiálu ZK-07-2018-20, př. 2 z vlastnictví obce Koberovice do vlastnictví Kraje Vysočina a převést pozemky zaměřené tímto geometrickým plánem v k. ú. a obci Koberovice dle materiálu ZK-07-2018-20, př. 1 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Koberovice. Podmínka zveřejnění záměru darování na úřední desce je splněna.

Darovací smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smlouvy.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout darovat obci Koberovice pozemky zaměřené geometrickým plánem č. 134/59/2015 nacházející se mimo silnici a nabýt darem pozemky zastavěné silnicí II/130 z vlastnictví obce Koberovice do vlastnictví Kraje Vysočina.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 18. 9. 2018 a usnesením č. 1630/25/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s uvedenými převody pozemků v k. ú. a obci Koberovice

Krajská správa a údržby silnic Vysočiny

KSÚSV, pracoviště Pelhřimov souhlasí s uvedenými převody pozemků v k. ú. a obci Koberovice

Návrh usnesení rozhoduje
  • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-07-2018-20, př. 2 v k. ú. a obci Koberovice z vlastnictví obce Koberovice do vlastnictví Kraje Vysočina;
  • převést darem pozemky dle materiálu ZK-07-2018-20, př. 1 v k. ú. a obci Koberovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Koberovice;
schvaluje
  • Dodatek č. 1782 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2018-20, př. 3;
  • Dodatek č. 1783 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2018-20, př. 4.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 3. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz