Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2018-21: Darování nemovitých věcí - k.ú. Ptáčov, k.ú. Slavice

ZK-07-2018-21.pdf, ZK-07-2018-21pr01.pdf

Číslo materiálu 21
Číslo jednací ZK-07-2018-21
Název Darování nemovitých věcí - k.ú. Ptáčov, k.ú. Slavice
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Usnesením č. 0512/06/2017/ZK schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina Koncepci rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina. Koncepce obsahuje mimo jiné silnice, popř. její úseky, které mají být vyřazeny ze silniční sítě. Mezi silnicemi navrhnutými k vyřazení je silnice  III/36065 v k. ú. Slavice v délce 1,334 m. Další silnicí, která by měla být vyřazena ze silniční sítě je silnice III/02325 Třebíč - Ptáčov v délce 1,882 km. O tuto silnici projevilo město Třebíč zájem.

V měsíci květnu 2018 proběhlo jednání mezi zástupci odboru dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu, Krajské správy a údržby silnic Vysočiny a města Třebíč. Dle sdělení vedoucího odboru dopravy a komunálních služeb města Třebíč vedení města Třebíč souhlasí s převzetím obou pozemních komunikací do svého majetku. Podmínkou pro převod těchto komunikací do vlastnictví města je jejich oprava.

 

 

Návrh řešení

OM navrhuje silnice III/02325 v délce 1,882 km a III/36065 v délce 1,334 km včetně zastavěných pozemků v k. ú. Ptáčov a v k. ú. Slavice  převést do vlastnictví města Třebíč.  Silnice III/36065 je uvedena v "Koncepci" jako paralelní komunikace a o silnici III/02325 projevilo zájem samo město Třebíč.

Zákonnou podmínkou pro vyřazení komunikací ze silniční sítě je dle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikací, v platném znění, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnického práva k dotčené komunikaci a komunikací zastavěných pozemků mezi stávajícím vlastníkem a budoucím vlastníkem. Podmínka převodu z vlastnictví Kraje Vysočina, tj. zveřejnění záměru darování na úřední desce krajského úřadu, proběhla ve dnech 11. 6. - 20. 7. 2018. Po uzavření této smlouvy a provedení oprav silnic v dohodnutém rozsahu předloží OM odboru dopravy a silničního hospodářství k rozhodnutí žádost o vyřazení výše uvedených silnic ze silniční sítě. Po právní moci těchto rozhodnutí bude mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč uzavřena darovací smlouva, kterou do vlastnictví města bude převedeno těleso komunikací včetně součástí a příslušenství a pozemky komunikacemi zastavěné.

Usnesení předpokládá  vyhradit si pravomoc rozhodnout  uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč na převod silnic III/02325 a III/36065 z vlastnictví kraje do vlastnictví města a dále rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč převod  silnic III/02325 v k. ú. Ptáčov a III/36065 v k. ú. Slavice a pozemků těmito silnicemi zastavěnými. Smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 6. 2018 a usnesením č. 1052/17/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny připravila podklady pro vyřazení silnic z krajské silniční sítě a navrhla způsob opravy těchto silnic s tím, že následně budou silnice převedeny do vlastnictví města Třebíč.

Návrh usnesení si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod pozemních komunikací - silnic III/02325 a III/36065;

rozhoduje

uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Třebíč, na straně budoucího obdarovaného na převod  silnice III/02325 a pozemků par. č. 974/6 – orná půda o výměře  110 m2, par. č. 1030/10 - lesní pozemek o výměře 39 m2, par. č. 1519/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 101 m2 a par. č. 1519/4 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 22 693 m2  v k. ú Ptáčov a dále silnice III/36065 a pozemku par. č. 532/42 -  ost. plocha, o výměře 11 148 m2  a část pozemku par. č. 530/34 v k. ú. Slavice.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 28. 2. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz