Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2018-22: Darování pozemků v k.ú. Helenín do vlastnictví statutárního města Jihlavy

ZK-07-2018-22.pdf, ZK-07-2018-22pr01.pdf , ZK-07-2018-22pr02.pdf , ZK-07-2018-22pr03.doc

Číslo materiálu 22
Číslo jednací ZK-07-2018-22
Název Darování pozemků v k.ú. Helenín do vlastnictví statutárního města Jihlavy
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o darování pozemků  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava  v k.ú Helenín a obci Jihlava:  par. č. 324/1 o výměře 198 m 2, par. č. 324/2 o výměře 246 m2, par. č. 324/3 o výměře 936 m2 a par. č. 325 o výměře 2701 m2. Tyto pozemky jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina (LV1973) a v hospodaření Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava-Helenín. Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín je nevyužívá ke své činnosti a OŠMS souhlasí s převodem těchto pozemků na statutární město Jihlava. Důvodem převodu pozemků na statutární město Jihlava je zachování přístupu (veřejného prostranství)  na pozemky ostatních vlastníků.

Návrh řešení

OM navrhuje převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina statutárnímu městu Jihlava pozemky par. č. 324/1 o výměře 198 m 2, par. č. 324/2 o výměře 246 m2, par. č. 324/3 o výměře 936 m2 a par. č. 325 o výměře 2701 m2 v k.ú. Helenín a obci Jihlava.

Záměr darování těchto pozemků byl zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina po zákonem stanovenou dobu. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina – čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit jako veřejně přístupné a nebudou využívány komerčně. Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemky par. č. 324/1 o výměře 198 m2, par. č. 324/2 o výměře 246 m2, par. č. 324/3 o výměře 936 m2 a par. č. 325 o výměře 2701 mv  k.ú. Helenín a obci Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava a schválit dodatek Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, příspěvkové organizace.

 

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 2. 10. 2018 a usnesením č. 1733/27/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor školství, mládeže a sportu

souhlasí s navrženým majetkoprávním vypořádáním.

Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín

souhlasí s darováním těchto pozemků.

Návrh usnesení rozhoduje

převést darem pozemky par. č. 324/1 o výměře 198 m 2, par. č. 324/2 o výměře 246 m2, par. č. 324/3 o výměře 936 m2 a par. č. 325 o výměře 2701 m2 v k.ú. Helenín a obci Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava;

schvaluje

Dodatek č. 12 Střední  uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2018-22, př. 3.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 6. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz